Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ: „SHAKEuj z nami”

REGULAMIN KONKURSU

POD NAZWĄ: „SHAKEuj z nami”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Regulamin określa zasady konkursu na portalu społecznościowym Instagram pod nazwą „SHAKEuj z nami”, zwanym dalej „konkursem”.

2.     Organizatorem konkursu jest The Juice PLUS+ Company Europe GmbH  (adres korespondencyjny: ul. Emilii Plater 53/19, 00‑113 Warszawa), zwany dalej „organizatorem”.

3.     Fundatorem nagrody jest Organizator.

4.     Serwis Instagram.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Instagram nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach portalu społecznościowego.

5.     Konkurs organizowany jest wyłącznie za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram.

6.     Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

7.     Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym Instagram na fanpage’u @juiceplus_pl.

8.     Regulamin konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.juiceplus.com.pl.pl

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1.     Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która posiada:

a)     pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b)     utworzone i zarejestrowane konto użytkownika na portalu społecznościowym Instagram

2.     W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy lub przedstawiciele organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, ani członkowie ich rodzin.

3.     Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4.     Przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres zamieszkania] na potrzeby konkursu.

§ 3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

1.     Uczestnik, aby wziąć udział w konkursie, musi zaobserwować fanpage @juiceplus_pl na swoim koncie użytkownika w portalu społecznościowym Instagram, zrobić zdjęcie swojego ulubionego koktajlu i dodać krótki opis z przepisem na niego na swoim koncie użytkownika w portalu społecznościowym Instagram oraz obserwować fanpage @juiceplus_pl i dodać hasztag: #jpkonkurs na swoim koncie użytkownika w portalu społecznościowym Instagram.

2.     Konkurs trwa od umieszczenia postu konkursowego na portalu społecznościowym Instagram na fanpage @juiceplus_pl do dnia 30 listopada 2022 roku.

3.     Organizator w dniu 5 grudnia 2022 roku ogłosi na portalu społecznościowym Instagram na fanpage @juiceplus_pl wyniki konkursu podając trzech zwycięzców, którzy wygrali konkurs.

§ 4. NAGRODA

1.     Przewidziany przez organizatora rodzaj nagród dla każdego z trzech zwycięzców konkursu to jedna torebka czekoladowego lub waniliowego Koktajlu Complete.

2.     Nagroda dla każdego zwycięzcy zostanie wysłana pod wskazany przez zwycięzcę adres.

3.     Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej.

4.     W przypadku niepodania przez zwycięzcę adresu do wysyłki nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, zwycięzca traci prawo do nagrody.

5.     Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane zwycięzcom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez organizatora informacji, o której mowa w ust. 2.

6.     Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednorazowa wartość tych nagród nie przekroczy 200,00 zł na osobę.

7.     Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

8.     Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych uczestników konkursu.

2.     Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli ani monitoringu treści umieszczanych przez uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3.     Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, regulaminem lub regulaminem portalu społecznościowego Instagram.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu portalu społecznościowego Instagram.

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Administratorem podanych przez uczestnika danych osobowych jest organizator wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego regulaminu, zwany w niniejszym rozdziale Administratorem.

2.     W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem listownie: ul. Emilii Plater 53/19 00-113 Warszawa, mailowo: [email protected] bądź telefonicznie: +48 22 307 44 35

3.     Administrator zobowiązuje się do spełnienia wszystkich wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, które określone są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

4.     Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach niezbędnych do zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z organizacji konkursu oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

5.     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

a)     art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych”

b)     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” – rzeczowym prawnie uzasadnionym interesem jest art. 919 kodeksu cywilnego.

6.     Kategorie przetwarzanych danych osobowych zawierają imię i nazwisko uczestnika oraz adres zamieszkania w przypadku wysyłki nagrody.

7.     Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

§ 7. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1.   Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.

2.   Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

4.   Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Dla zachowania tego terminu konieczne jest wysłanie (poprzez m. in. nadanie w placówce pocztowej) odpowiedzi na reklamację.

§ 8 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin obowiązuje na czas trwania konkursu.

2.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

3.     Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4.     Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników konkursu jest ograniczona do wartości nagród w konkursie.