Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

POLITYKA FIRMY Juice Plus+ DOTYCZĄCA PRYWATNOŚCI I UŻYWANIA PLIKÓW COOKIE

Dla firmy Juice Plus+ najwyższy priorytet ma ochrona danych. Od początku działalności zawsze dokładaliśmy starań, by tworzyć nasze usługi w oparciu o zestaw ścisłych zasad dotyczących prywatności i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

W niniejszej Polityce dotyczącej prywatności i używania plików cookie („Polityka”) wyjaśniono, jakie rodzaje danych osobowych („Dane”) możemy zbierać, kiedy uzyskują Państwo dostęp do naszej witryny Juice Plus+ lub stron mobilnych, aplikacji czy innych interaktywnych funkcji bądź usług („Witryny”) lub które przekazują Państwo przedstawicielowi Juice Plus+ („Partner Franczyzowy”) za pośrednictwem Witryn. W Polityce wyjaśniono także, jak możemy wykorzystać Państwa dane, kiedy (w pewnych okolicznościach) możemy ujawnić Państwa dane oraz jak mogą Państwo uzyskać dostęp do danych i je zaktualizować. W niniejszej Polityce podano także szczegóły dotyczące kroków, jakie podjęliśmy, by zabezpieczyć Państwa dane. Prosimy zauważyć, że niniejsza Polityka może ulegać okresowym zmianom, dlatego prosimy często ją przeglądać.

Informacje podstawowe:

 • Przechowujemy Państwa dane w bezpieczny sposób, wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne.
 • Korzystamy z Państwa danych w sposób uczciwy i zgodny z prawem w celu polepszenia obsługi.
 • Państwo decydują, jak i kiedy będziemy się z Państwem kontaktować.
 • Nie sprzedajemy żadnych z przekazanych przez Państwa danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności pierwsza osoba liczby mnogiej („my”, „nasz”, „nas”) oznacza The Juice Plus+ Company Ltd lub wszelkie jej podmioty zależne bądź stowarzyszone – wszystkie związane z marką Juice Plus+® (w skrócie „Juice Plus+”) odpowiedzialne za zbieranie i przetwarzanie danych oraz związane postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Druga osoba liczby mnogiej („Państwo”) oznacza Państwa jako klienta lub ogólnie osobę przekazującą dane osobowe lub wszelkie inne informacje stanowiące przedmiot niniejszej Polityki prywatności.

Uzyskując dostęp do Witryn, wyrażają Państwo zgodę na wszystkie warunki i postanowienia niniejszej Polityki. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki w zakresie prywatności serwisów innych niż serwisy Juice Plus+, do których prowadzą łącza w witrynach lub które mają łącza do Witryn.

Korzystając z witryn Juice Plus+, oświadczają Państwo i zapewniają, że mają co najmniej 16 lat.

1. Kiedy i w jakim celu dane są zbierane?

Juice Plus+ ogranicza ilość i rodzaj danych, które zbiera, do tego, co niezbędne do wskazanych celów, a ponadto nie zbiera danych, o ile nie zostaną jej przekazane przez Państwa dobrowolnie.

Szczegóły zebranych danych będą się różnić w zależności od konkretnego celu, ale zasadniczo możemy zbierać następujące dane od Państwa lub w związku z Państwem:

Dane Cel
Informacje na temat korzystania przez Państwa z Witryn („Dane użytkowania”).

Mogą one obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło przekierowania, długość wizyty, wyświetlanie stron i ścieżki nawigacji po stronach, jak również informacje na temat czasu, częstotliwości i schematu korzystania z Witryny przez Państwa. Źródłem Danych użytkowania jest zewnętrzny system śledzenia. 

Dane użytkowania mogą być przetwarzane w celu obsługi, zapewnienia, ulepszenia, zrozumienia, dopasowania, wspierania i sprzedaży Państwu naszych produktów i usług.   
Informacje zawarte w Państwa profilu osobistym w Witrynach lub przekazane Partnerowi Franczyzowemu za pośrednictwem witryn („Informacje dotyczące konta”). Mogą one obejmować między innymi:    
 • Państwa imię i nazwisko;
 • adres;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • zdjęcia profilowe;
 • płeć;
 • datę urodzenia;
 • stan cywilny;
 • zainteresowania i hobby;
 • szczegóły dotyczące Państwa płatności i transakcji;
 • numer ubezpieczenia społecznego lub numer identyfikacji podatkowej.
 • Złożenie zamówienia na produkt.
 • Dostarczanie produktów i usług.
 • Promowanie i reklamowanie naszych produktów i usług.
 • Zapewnianie wsparcia i ulepszanie, naprawianie i dostosowywanie naszych usług.
 • Kontakt z Partnerem Franczyzowym w celu zapoznania się z produktami lub usługami.
 • Przekazywanie informacji dotyczących naszych produktów i usług oraz naszych ofert specjalnych.
 • Przygotowanie i zawarcie umowy między Państwem a Partnerem Franczyzowym.
 • Dostarczanie i zwrot produktów oraz zarządzanie gwarancjami.
 • Realizacja naszych obowiązków prawnych, takich jak: przeprowadzanie operacji wycofywania produktów i odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji przez właściwe władze państwowe i organy sądowe.    
Informacje zawarte we wszelkich zapytaniach, jakie Państwo nam przedkładają w związku z produktami lub usługami lub w celu uzyskania dostępu do danych („Dane pochodzące z zapytań”).
Dane pochodzące z zapytań mogą być przetwarzane w celu oferowania, wprowadzania na rynek i sprzedawania Państwu odpowiednich produktów lub usług bądź odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji.
Informacje dotyczące transakcji, w tym nabycie i dostawy produktów i usług, które Państwo z nami zawierają za pośrednictwem witryn lub swojego Partnera Franczyzowego („dane pochodzące z transakcji”). Dane pochodzące z transakcji mogą obejmować dane teleadresowe, przekazane dane dotyczące karty płatniczej i szczegóły transakcji.
Dane pochodzące z transakcji mogą być przetwarzane w celu dostarczania nabytych produktów i usług, zarządzania Państwa zamówieniem i prowadzenia stosownej ewidencji tych transakcji.
Informacje, które nam Państwo przekazują przez witryny lub przez swojego Partnera Franczyzowego w celu subskrybowania naszych powiadomień mailowych lub newsletterów („Dane pochodzące z powiadomień”).
Dane pochodzące z powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania Państwu stosownych powiadomień lub newsletterów. Jeżeli nie chcą już Państwo otrzymywać takich komunikatów, prosimy kliknąć łącze „anuluj subskrypcję” znajdujące się na końcu wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami w sposób podany w części „Kontakt” widniejącej poniżej.
Informacje zawarte w komunikatach wysyłanych za pośrednictwem strony bądź przez Partnera Franczyzowego lub z nimi związane („Dane pochodzące z korespondencji”). Dane pochodzące z korespondencji mogą obejmować między innymi treść komunikatów i metadane związane z komunikatami, a także ewentualnie Państwa odpowiedź.
Dane pochodzące z korespondencji mogą być przetwarzane w celu komunikowania się z Państwem i prowadzenia ewidencji.

2. Jaka jest podstawa prawna do zbierania i wykorzystywania danych?

Zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane zgodnie z poniższą podstawą prawną:

 • jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych lub do podjęcia działań na Państwa żądanie w celu zawarcia takiej umowy;
 • jest to zgodne z Państwa zgodą, którą mogą Państwo zmienić, zaktualizować lub wycofać w dowolnym czasie;
 • na podstawie Państwa zgody udzielonej śledzącym podmiotom zewnętrznym w zakresie Danych użycia;
 • jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym naszego interesu związanego z prowadzeniem działalności zgodnie z legalnymi praktykami handlowymi, na przykład w celu dostarczania produktów i usług oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego; prowadzenia ksiąg i ewidencji; zapobiegania oszustwom i rozwiązywania problemów z oszustwami, nieupoważnionym użyciem produktów i usług Juice Plus+, naruszeniami naszych warunków i polityk lub innymi szkodliwymi bądź nielegalnymi działaniami; ochrony nas (w tym naszych praw, naszego mienia lub produktów), naszych użytkowników lub innych osób, w tym w ramach dochodzeń lub zapytań natury regulacyjnej; zabezpieczenia systemów i zwalczania spamu, gróźb, nadużyć lub działań naruszających oraz promowania ochrony i bezpieczeństwa w Witrynach Juice Plus+; wewnętrznego zarządzania grupą i zarządzania innymi relacjami;
 • jest to niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych; oraz
 • do ochrony Państwa interesów lub interesów innych osób.    

3. W jaki sposób udostępnia się, przekazuje lub ujawnia dane?

Komu Ochrona
Spółki grupy. Kiedy przekazują nam Państwo informacje, możemy wykorzystywać je do zapewnienia Państwu informacji i usług na Państwa żądanie. Możemy potrzebować udostępnić Państwa informacje naszym podmiotom stowarzyszonym w celu obsługi, zapewnienia, ulepszenia, zrozumienia, dopasowania, wspierania i sprzedaży naszych produktów i usług. Obejmuje to pomoc w doskonaleniu infrastruktury i systemów dostarczania, zrozumienie sposobu wykorzystania naszych witryn, wsparcie dla nas w zapewnieniu Państwu możliwości kontaktu z Partnerem Franczyzowym i zabezpieczanie systemów. Ponadto ujawniamy informacje w celu zwalczania spamu, gróźb, nadużyć lub działań naruszających oraz promowania ochrony i bezpieczeństwa w witrynach Juice Plus+.
 • We wszystkich przypadkach ujawniania lub przekazywania danych spółkom grupy zobowiązujemy je do korzystania z Państwa danych zgodnie z niniejszą Polityką.
 • Firma Juice Plus+ poddała się certyfikacji w ramach Tarczy Prywatności UE-USA oraz Tarczy Prywatności Szwajcaria-USA w amerykańskim Departamencie Handlu w zakresie przekazywania danych z Unii Europejskiej do USA i Szwajcarii w związku z produktami i usługami.    
Partnerzy Franczyzowi. Możemy potrzebować udostępnić Państwa informacje Partnerom Franczyzowym w celu wsparcia w obsłudze, zapewnieniu, ulepszeniu, zrozumieniu, dopasowaniu, wspieraniu i sprzedaży naszych produktów i usług oraz zapewnieniu Partnerom Franczyzowym wypłat za zamówienia produktów i zdobycie klientów.
We wszystkich przypadkach ujawniania lub przekazywania danych Partnerom Franczyzowym zobowiązujemy ich do korzystania z Państwa danych w naszym imieniu zgodnie z naszymi poleceniami i niniejszą Polityką.
Usługodawcy zewnętrzni. Współpracujemy z usługodawcami zewnętrznymi, którzy pomagają nam w obsłudze, zapewnieniu, ulepszeniu, zrozumieniu, dopasowaniu, zabezpieczaniu, wspieraniu i sprzedaży naszych usług.
Kiedy udostępniamy informacje usługodawcom zewnętrznym, by świadczyli dla nas usługi wsparcia, mogą oni uzyskać dostęp do Państwa danych wyłącznie w celu świadczenia tych usług wsparcia (zgodnie z naszymi poleceniami) i muszą przechowywać Państwa dane w bezpieczny sposób.
Organy. Oprócz konkretnego ujawniania informacji wskazanego w Polityce, możemy także mieć obowiązek ujawnienia Państwa informacji, jeżeli takie ujawnienie jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby, dochodzenia lub ochrony roszczeń, w postępowaniu sądowym bądź postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym, lub do spełniania wymogów bezpieczeństwa publicznego bądź wymogów organów ścigania.
Kiedy udostępniamy informacje odpowiednim organom, mogą one uzyskać dostęp do Państwa danych wyłącznie na prawnie uzasadnionych podstawach i w konkretnych celach.

4. Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji konkretnych celów i usług, których Państwo żądali, o ile nie ma żadnych przeciwnych wymogów prawnych, jak na przykład okresy zatrzymywania danych wymagane na mocy regulacji handlowych bądź podatkowych lub rozstrzyganie sporów. 

Jeżeli chcą Państwo zarządzać swoimi danymi, zmienić je, ograniczyć lub usunąć, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami w punkcie 8.

5. W jaki sposób mogą Państwo korzystać ze swoich praw?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności mają Państwo prawo sprostować, przesłać, usunąć swoje dane osobowe oraz uzyskać do nich dostęp, a także mają Państwo prawo ograniczyć przetwarzanie i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile przetwarzanie nie opiera się na ważnych prawnie uzasadnionych podstawach lub jest potrzebne ze względów prawnych.

Kiedy korzystamy z Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zawsze wnieść sprzeciw wobec otrzymywania wiadomości marketingowych i zrezygnować z ich otrzymywania w przyszłości, korzystając z łącza do anulowania subskrypcji zawartego w tych komunikatach.

Mogą Państwo zaktualizować informacje dotyczące dostaw lub faktur, jak również inne dane osobowe, jakie nam Państwo przekazali, logując się na stronie z Państwa kontem oraz dokonując stosownych zmian lub sprostowań osobiście poprzez kliknięcie przycisku edycji znajdującego się obok „Danych do kontaktu”. Mogą Państwo także dezaktywować swoje konto, kontaktując się z naszym zespołem wsparcia dla klientów: [email protected]. Po dokonaniu tego Państwa konto będzie wyłączone, chociaż niektóre dane osobowe mogą zostać zatrzymane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych uzasadnionych potrzeb biznesowych, zachowania zgodności z obowiązującym prawem, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

Aby wykonywać swoje prawa we wszystkich innych przypadkach, prosimy postępować zgodnie z instrukcjami w punkcie 8.

6. W jaki sposób zabezpieczane są Państwa dane?

Dla firmy Juice Plus+ istotne jest, by chronić Państwa dane przed utratą lub kradzieżą, jak również nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, użyciem lub modyfikowaniem przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa stosownych do stopnia wrażliwości danych, niezależnie od formatu, w jakim są przechowywane.

W tym zakresie stosujemy różne metody, by zabezpieczyć dane. Obejmują one:

 • Środki fizyczne: zabezpieczone lokalizacje serwerów, ograniczenia dostępu i systemy alarmowe.
 • Środki techniczne: hasła i szyfrowanie, stosowanie ogólnie najlepszych praktyk branżowych.
 • Kontrole organizacyjne: umowy o zachowaniu poufności, ograniczanie dostępu do osób, którym te dane są niezbędne, szkolenia personelu i poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo w Internecie: takie jak narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania w celu ochrony danych przed nieupoważnionym użyciem. Do ochrony naszych serwerów i sieci przed dostępem nieupoważnionych użytkowników i ich ingerencją w pliki oraz inne informacje, które przechowujemy, wykorzystywane są zapory sieciowe.
 • Używamy technologii SSL, by chronić Państwa dane dotyczące kart kredytowych w Internecie; ponadto Juice Plus+, jako globalna firma, dąży do przestrzegania wdrożonego standardu bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych (PCI DSS), którym zarządza Rada Standardów Bezpieczeństwa PCI, w celu poprawy bezpieczeństwa kart kredytowych wszystkich naszych klientów. PCI DSS to wielopłaszczyznowy standard bezpieczeństwa obejmujący wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, polityk, procedur, architektury sieci, projektów oprogramowania i innych istotnych środków ochrony w celu osiągnięcia ciągłego rozwoju, ulepszania, przechowywania, upowszechniania i wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa ochrony danych dotyczących konta. Więcej informacji na temat PCI DSS można znaleźć na stronie: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Pliki cookie

W jaki sposób korzystamy z plików cookie?

Nasze witryny wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to mały, możliwy do usunięcia plik z danymi, który jest przechowywany przez Państwa przeglądarkę internetową na Państwa komputerze lub urządzeniu i który zawiera anonimowy niepowtarzalny identyfikator. Korzystamy z plików cookie, które pozwalają Państwu na ustawienie własnych preferencji i pomagają nam w zapewnianiu lepszych wrażeń z użytkowania witryn. Pliki cookie pozwalają nam także badać natężenie ruchu w naszych witrynach, zachować preferencje użytkowników i śledzić trendy użytkowników w naszych witrynach, żebyśmy wiedzieli, które części naszych witryn są popularne i sprawiają, że ich przeglądanie staje się jeszcze ciekawszym doświadczeniem dla naszych użytkowników. Korzystamy zarówno z sesyjnych plików cookie, jak i trwałych plików cookie; sesyjne pliki cookie wygasają z końcem konkretnej wizyty w naszej witrynie, natomiast trwałe pliki cookie (zwane także zapisanymi plikami cookie) pozostają aktywne do czasu ich wyłączenia przez Państwa za pomocą ustawień przeglądarki lub do czasu ustalonej daty wygaśnięcia.

Jak kontrolować pliki cookie

Aby zmodyfikować ustawienia plików cookie, mogą Państwo postępować zgodnie z instrukcjami swojej wyszukiwarki lub urządzenia (zazwyczaj zlokalizowanymi w „Ustawieniach” lub „Preferencjach”). Prosimy zauważyć, że po zmianie ustawień w wyszukiwarce lub urządzeniu tak, aby wyłączały one pliki cookie, niektóre z naszych witryn mogą nie działać prawidłowo.

8. Jak mogę skontaktować się z Juice Plus+?

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych lub dotyczące Polityki bądź jeżeli chcą Państwo zmienić, zaktualizować, ograniczyć zbieranie lub przetwarzanie Państwa danych osobowych przekazanych Juice Plus+ lub wnieść wobec nich sprzeciw, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. prywatności, klikając łącze.

Zaktualizowana i obowiązująca czwartek, 24 maja 2018 08:08:31
Copyright © 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.