Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Warunki Umowy

1. Przedmiot umowy:

The Juice Plus+® Company Europe GmbH, CH-Basel (zwana dalej Juice Plus+) dystrybuuje suplementy diety poprzez swoją stronę internetową www.juicePlus.com oraz w sprzedaży bezpośredniej, poprzez partnerów franczyzowych dla konsumentów końcowych. Główne warunki i zasady umowy regulują współpracę pomiędzy Juice Plus+ i klientem, obejmując tym samym wszystkie towary zakupione na tej stronie, lub w sprzedaży bezpośredniej. 

2. Zawarcie umowy:

2.1. Wszystkie oferty Juice Plus+, znajdujące się na stronie internetowej nie są wiążące. Umowy są zawierane przez klientów składających zamówienia internetowe lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wchodzą w życie wraz z otrzymaniem wiadomości email z potwierdzeniem złożenia zamówienia i dostarczeniu go przez Juice Plus+. 

2.2. Wszelkie nieścisłości, sprzeczne z Ogólnymi Warunkami Handlowymi , leżące po stronie kupującego nie zostaną rozpatrzone i nie stanowią części niniejszej umowy. 

2.3. Treść umowy kupujący może także pobrać ze strony internetowej. Treść umowy nie jest przechowywana przez Juice Plus+. Treść umowy dostępna jest również w większości języków europejskich. Kupujący może przy pomocy przycisku „Cofnij” poprawić błędy w podanych wcześniej na Stronie informacjach. W sprzedaży bezpośredniej nabywca otrzymuje umowę do podpisu w formie papierowej.

3. Ceny:

Ceny zawierają ustawowy podatek VAT. Koszty wysyłki w szczególnych przypadkach oblicza się indywidualnie.

4.  Dostawa:

4.1. Preferowane przez kupującego terminy dostawy nie są wiążące dla Juice Plus+, dopóki nie zostaną wyraźnie potwierdzone przez Juice Plus+ w formie pisemnej. Obowiązującymi terminami są tylko te wskazane przez Juice Plus+. Jeśli strony nie uzgodniły rodzaju wysyłki, decyzję w tym zakresie podejmuje Juice Plus+.

4.2. Juice Plus+ nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie wysyłki w wyniku zaistnienia siły wyższej. Opóźnienie wysyłki w wyniku zaistnienia siły wyższej nie zwalnia kupującego z obowiązków wynikających z zawarcia umowy.

4.3. Uznaje się, że produkt został dostarczony przez Juice Plus+, jeżeli został doręczony na adres kupującego podany podczas składania zamówienia i przekazany jemu albo innej osobie z tego samego gospodarstwa domowego, a osoba odbierająca potwierdziła pisemnie albo elektronicznie odbiór towaru.

5. Umowy Regularnej dostawy do domu:

5.1. Umowy Regularnej dostawy do domu produktów Juice Plus+ (dostawa co 1,2 lub 4 miesiące) są zawierane na czas nieokreślony. Każda ze stron może rozwiązać taką umowę najpóźniej na 30 dni przed następnym terminem dostawy. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej. Klient może wybrać pomiędzy systemem ratalnym składających się 4 rat, opłacanych co miesiąc (4 miesięczne raty), a jednorazową wpłatą całej sumy. System ratalny nie podlega dodatkowym opłatom, tym samym produkt spłacany w 4 ratach i w formie jednorazowe wpłaty będzie kosztować tyle samo.

5.2. W ramach niniejszej umowy możliwe jest zamówienie dostawy jednorazowej, o ile jest to wyraźnie oznaczone. Również w tym przypadku kupujący ma prawo wyboru między płatnością jednorazową lub systemem ratalnym, w cyklu 4 miesięcznych rat. Nie obowiązuje w tym przypadku akapit 5.1, zdanie 2. 

6. Rękojmia:

W przypadku rękojmi kupujący powinien odwołać  się do ustawowych praw gwarancyjnych. W sprawach gwarancyjnych klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta: Polska telefon +48 22 307 44 36.

7. Płatności i opóźnienia w płatnościach:

7.1. Dostępne sposoby zapłaty za towar:

Karta kredytowa (MasterCard, Visa, American Express)

7.2. Cena zakupu pozostaje niezmienna do czas wygaśnięcia umowy. Dotyczy to również kupującego, który wybrał ratalną formę zapłaty za produkt (paragraf 5.2) 

7.3. W przypadku, gdy kupujący zalega z zapłatą, Juice Plus+ zobowiązana jest do dochodzenia pozostałej do zapłaty kwoty. Klient ponosi powstałe z tytułu zwłoki koszty windykowania należności.  

8. Dodatkowe koszty klienta

Juice Plus+ może obciążyć kupującego dodatkowymi opłatami, w przypadku, gdy płatność w drodze polecenia zapłaty nie może być dokonana z powodu niewystarczających środków na koncie kupującego lub z innych powodów, leżących po stronie kupującego. Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty dostawy produktów, które wróciły do Juice Plus+ z powodu podania niepoprawnego albo niedokładnego adresu, zaniechania odbioru albo odmowy przyjęcia dostawy.

9. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy:

Praw do odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. To samo odnosi się do towarów łatwo psujących się, których termin ważności minął.).

10. Ochrona danych osobowych:

Dane osobowe dotyczące kupujących są przekazywane stronom trzecim tylko wówczas, gdy jest to wymagane do spełnienia przez Juice Plus+  obowiązków wynikających z umowy. W tym przypadku ogranicza się zakres przekazywanych danych do wymaganego minimum. Więcej informacji znajduje się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostępnym na stronie internetowej www.juicePlus.com.

11. Newsletter:

Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę newsletterów, informacji drogą e-mail przez Juice Plus+ oraz na dostarczanie wiadomości tekstowych ze względów administracyjnych i handlowych. Adresy e-mail odbiorców nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący może zrezygnować z wysyłki newsletterów w każdej chwili naciskając przycisk „wypisz” z newsletter’a, lub pisząc na adres: customercare.pl@juicePlus.com.

12. Klauzula salwatoryjna:

12.1. Jeżeli poszczególne przepisy, wynikające z niniejszych warunków w całości lub częściowo są nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych przepisów.

12.2. Zmiany lub uzupełnienia powyższych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej. Dotyczy to również samego wymogu formy pisemnej.

12.3. Wszelkie spory związane z lub wynikające z umowy zawartej przez Juice Plus+ i Kupującego lub jej wykonania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kupującego. Jeśli kupujący jest przedsiębiorcą, miejscem jurysdykcji jest Bazylea, a prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo szwajcarskie.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo do odstąpienia od umowy

Mogą Państwo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

30-dniowy termin złożenia oświadczenia o odstąpieniu od złożonego zamówienia na dostawę produktów biegnie od dnia otrzymania (odbiór osobisty lub odbiór przez upoważnione przez Państwa osoby trzecie) pierwszej dostawy produktów, lub po jednorazowy otrzymaniu całości zamówienia.

Aby terminowo odstąpić od umowy, należy we właściwym czasie poinformować o swojej decyzji Juice Plus+: The Juice Plus+ Company Europe GmbH, biuro w Polsce: NSA Service Sp. z o. o. , ul. Obrzeżna 5, 02-691 Warszawa, e-mail: customercare.pl@juicePlus.com.podpisać i odesłać oświadczenie (listem lub wiadomością email) o odstąpieniu od umowy (lub zamówionych produktów) na z podany adres: The Juice Plus+® Company c/o DHL, Marienbergerstr. 165, D-38122 Braunschweig, e-mail: customercare.pl@juicePlus.com.

W celu wypowiedzenia umowy można wykorzystać zamieszczony poniżej wzór formularza odstąpienia od umowy, co nie jest jednak obowiązkowe. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczające jest wysłanie zawiadomienia o wykonaniu prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy firma zwróci klientowi (w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia wypowiedzenia umowy) wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów (o ile klient poniósł takie koszty), z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Juice Plus+. Zwrotu płatności Juice Plus+ dokona przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego klient użył przy zamawianiu produktów, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Firma nie wypłaca przy tym żadnej rekompensaty. Zwrot środków zostanie zlecony po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez magazyn.

Produkty należy zwrócić do firmy natychmiast, najpóźniej w ciągu 14 dni, od czasu złożenia wypowiedzenia umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem terminem 30dni tygodni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.