Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+®

Kapsułki Essentials Wybrane Owoce, Warzywa i Owoce Jagodowe (3x2 słoiczki)

zł 356.25/Miesiąc*

Power Trio
Kapsułki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce, Warzywa i Owoce Jagodowe zawieraj¹ ca³e spektrum wtórnych substancji roœlinnych pochodz¹cych wprost z natury. Dodatkowy Plus nale¿y siê jeszcze za wartoœciowe sk³adniki z ró¿norodnych rodzajów owoców, warzyw i owoców jagodowych. Juice Plus+ Essentials: owoce, warzywa, oraz owoce jagodowe zebrane u szczytu swojej dojrza³oœci i w ³agodny sposób przetwarzane w opatentowanym procesie firmowym. Maksimum wartoœciowych substancji ka¿dego dnia.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - owoce, warzywa i owoce jagodowe. Podstawa wysokiej jakoœci Juice Plus+ Essentials.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce, 2 kapsu³ki Juice Plus+® Essentials Wybrane Warzywa i 2 kapsu³ki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce Jagodowe przyjmowaæ najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Zawartość Przesyłki:
2 słoiczki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce**
2 słoiczki Juice Plus+ Essentials Wybrane Warzywa**
2 słoiczki Juice Plus+ Essentials Wybrane Owoce Jagodowe
1 słoiczek zawiera 120 kapsułek

**Nieodpowiednie dla niemowląt, dzieci i nastolatków przed ukończeniem 14 roku życia.

Nasze produkty oparte na odżywianiu roślinnym zyskują nowy wygląd. Jeśli otrzymasz aktualne opakowanie, nie martw się, nowe opakowania wprowadzamy stopniowo.

Płatność za paczkę

* Jeżeli nie wybrano zamówienia jednorazowego, następna przesyłka zostanie wysłana automatycznie po 4 miesiącach.

Inne produkty