Close

Polityka prywatności i plików cookie firmy Juice Plus+ – INDEPENDENT PARTNER

W Juice Plus+ bardzo szanujemy naszych klientów i doceniamy ich współpracę z nami. W szczególności ochrona danych osobowych ma dla nas najwyższy priorytet i od początku naszej działalności zawsze dbaliśmy o to, aby tworzyć nasze usługi z uwzględnieniem rygorystycznych zasad dotyczących ochrony prywatności i tego samego oczekujemy od naszych partnerów biznesowych.

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) wyjaśnia:

 • jakiego rodzaju dane osobowe („Dane”) możemy gromadzić, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny Juice Plus+ lub dowolnych stron mobilnych Juice Plus+, aplikacji i innych interaktywnych funkcji lub usług, w których opublikowano niniejszą Politykę, w tym do wirtualnego biura i internetowego systemu zarządzania partnerami („Witryny”)
 • w jaki sposób możemy wykorzystywać dane użytkownika
 • kiedy (w pewnych okolicznościach) możemy ujawnić dane użytkownika
 • w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do danych i je aktualizować
 • kroki podjęte przez nas w celu zabezpieczenia danych użytkownika
 • obowiązki użytkownika, gdy przetwarza on dane jako Independent Partner

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka może od czasu do czasu ulegać zmianom, dlatego należy ją często przeglądać.

Najważniejsze informacje:

Przechowujemy dane użytkownika w bezpieczny sposób tylko tak długo, jak jest to konieczne

Wykorzystujemy dane użytkownika w sposób uczciwy i zgodny z prawem, aby poprawić jego doświadczenia

Użytkownik jest odpowiedzialny za to, w jaki sposób i kiedy otrzymuje od nas wiadomości

Nie sprzedajemy żadnych przekazanych nam danych osobowych

W niniejszej Polityce pierwsza osoba („my”, „nasz”, „nas”, „nasze”) oznacza The Juice Plus+ Company lub którąkolwiek z jej spółek zależnych lub stowarzyszonych, powiązanych z marką Juice Plus+® (w skrócie „Juice Plus+”) odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych oraz związaną niniejszą Polityką.

Druga osoba („Ty”, „Twój”, „Twoje”) oznacza użytkownika jako Independent Partner (IP) lub ogólnie osobę fizyczną dostarczającą dane lub inne informacje będące przedmiotem niniejszej Polityki.

1. Kiedy dane osobowe są gromadzone i w jakim celu?

W Juice Plus+ ograniczamy ilość i rodzaj gromadzonych danych osobowych do tych, które są niezbędne do określonych celów, i nie gromadzimy danych, chyba że użytkownik przekaże je nam dobrowolnie.

Chociaż dokładne szczegóły gromadzonych danych różnią się w zależności od określonego celu, zazwyczaj gromadzimy następujące Dane od użytkownika lub w związku z nim:

Dane

Cel

Informacje o korzystaniu przez użytkownika z witryn („Dane o użytkowaniu”). Mogą one obejmować adres IP użytkownika, lokalizację geograficzną, rodzaj i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony stron i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z witryny przez użytkownika. Źródłem danych o użytkowaniu jest zewnętrzny analityczny system śledzenia.

Dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu obsługi, dostarczania, ulepszania, rozumienia, dostosowywania, wspierania i wprowadzania na rynek naszych produktów oraz usług.

Informacje zawarte na osobistym koncie użytkownika w witrynach („Dane konta”). Mogą one obejmować m.in:

 

 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Zdjęcia profilowe
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Szczegóły dotyczące wykształcenia i zatrudnienia
 • Dane karty, banku i transakcji
 • Numer ubezpieczenia społecznego, numer identyfikacji podatkowej i numer identyfikacji podatkowej sprzedaży lub podobne, zgodnie z wymogami podatkowymi obowiązującymi w danej jurysdykcji.
 • Podstawowe dane dzieci*

Dane konta mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 • Rejestracja użytkownika, jako Independent Partner
 • Dostarczanie naszych produktów i usług,
 • Dostarczanie informacji, promowanie i reklamowanie naszych produktów i usług oraz naszych ofert specjalnych
 • Zapewnianie wsparcia oraz ulepszanie, poprawianie i dostosowywanie naszych usług
 • Monitorowanie i reagowanie na zagrożenia, nadużycia lub działania naruszające prawo
 • Zarządzanie naszym systemem partnerskim
 • Zarządzanie i/lub przeglądanie wypłat zarobków, do których użytkownik jest uprawniony zgodnie z planem wynagrodzeń
 • Spełnianie naszych zobowiązań prawnych, takich jak: przeprowadzanie operacji zwrotu produktów; oraz odpowiadanie na wnioski o udzielenie informacji składane przez właściwe organy publiczne i organy sądowe.    
 • * W ramach programu Healthy Starts for Families umożliwiamy rodzicom dodawanie podstawowych danych swoich dzieci do zamówień rodzinnych w celu zarządzania zamówieniami i badań klientów. Gdy dziecko ukończy 18 lat, będziemy automatycznie traktować je jako klienta i umożliwimy mu samodzielne zarządzanie zamówieniami. Rodzic i dziecko mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu danych dziecka lub zażądać ich usunięcia. Nie dotyczy to danych odnoszących się do jakichkolwiek zamówień dokonanych przez samo dziecko, jeśli jest ono zdolne do dokonywania takich zamówień

Informacje zawarte w każdym zapytaniu przesłanym do nas przez użytkownika dotyczącym produktów i/lub usług bądź dostępu do jego danych („Dane z zapytania”).

Dane z zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich produktów i/lub usług użytkownikowi lub w celu udzielenia odpowiedzi na prośby o informacje.

Informacje przekazywane w celu świadczenia usług na rzecz użytkownika („Dane usługowe”).

Dane usługowe mogą być przetwarzane w celu obsługi witryn, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa witryn, utrzymywania kopii zapasowych, zapobiegania oszustwom w naszych bazach danych oraz komunikowania się z użytkownikiem.

Informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów i dostaw produktów i usług zawieranych przez użytkownika z Juice Plus+ za pośrednictwem witryn („Dane transakcyjne”). Dane transakcyjne mogą obejmować dane kontaktowe użytkownika, podane bankowe lub dane karty oraz szczegóły transakcji.

Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych produktów i usług, umożliwienia nam zarządzania zamówieniem użytkownika, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji tych transakcji oraz realizacji wypłat wynagrodzeń należnych użytkownikowi.

Informacje, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem witryn w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („Dane powiadomień”).

Dane dotyczące powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania użytkownikowi odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać takich wiadomości, wystarczy kliknąć łącze „anuluj subskrypcję” na dole wiadomości e-mail lub skontaktować się z nami i/lub w sposób określony w punkcie „Kontakt” poniżej.

Informacje zawarte lub związane z jakąkolwiek komunikacją za pośrednictwem witryn („Dane korespondencyjne”). Dane korespondencyjne mogą obejmować między innymi treść komunikacji i metadane związane z komunikacją oraz ewentualną odpowiedź użytkownika.

Dane korespondencyjne mogą być przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikiem i prowadzenia dokumentacji.

Informacje upamiętniające osiągnięcia użytkownika i jego udział w programie partnerskim, w tym materiały zdjęciowe, dźwiękowe i wideo.

Publikacje szkoleniowe i reklamowe firmy Juice Plus+, w tym publikacje w mediach społecznościowych.

2. Jaka jest podstawa prawna gromadzenia i wykorzystywania danych?

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych warunków umownych i/lub podjęcia kroków, na żądanie użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy;
 • zgodnie z udzieloną przez użytkownika zgodą, którą użytkownik może w dowolnym momencie zmienić, zaktualizować lub odwołać;
 • zgodnie ze zgodą udzieloną stronom trzecim zajmującym się śledzeniem analitycznym w odniesieniu do danych o użytkowaniu;
 • jeśli jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów, w tym interesu polegającego na prowadzeniu naszej działalności zgodnie z uzasadnionymi praktykami handlowymi, na przykład w celu dostarczania produktów i usług oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego;
 • w celu szkolenia naszych pracowników i promowania naszych usług wśród innych partnerów i opinii publicznej;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i rejestrów;
 • w celu zapobiegania oszustwom, nieuprawnionemu korzystaniu z produktów i usług firmy Juice Plus+, naruszeniom naszych warunków i zasad lub innym szkodliwym bądź nielegalnym działaniom oraz w celu przeciwdziałania im;
 • w celu ochrony nas samych (w tym naszych praw, własności lub produktów), naszych użytkowników lub innych osób, w tym w ramach dochodzeń lub postępowań regulacyjnych; w celu zabezpieczenia systemów i zwalczania spamu, gróźb, nadużyć lub naruszeń oraz promowania bezpieczeństwa w witrynach Juice Plus+;
 • w celu wewnętrznego administrowania grupą i administrowania innymi relacjami;
 • w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych; oraz
 • w celu ochrony interesów użytkownika lub innych osób.    

3. W jaki sposób dane są udostępniane, przekazywane lub ujawniane?

Komu

Ochrona

Spółki Grupy. Gdy użytkownik przekazuje nam informacje, możemy ich użyć w celu dostarczenia mu informacji i usług zgodnie z jego żądaniem. Może zaistnieć potrzeba udostępnienia informacji o użytkowniku spółkom stowarzyszonym (w tym w Stanach Zjednoczonych, Europie i Wielkiej Brytanii), aby pomóc w obsłudze, dostarczaniu, ulepszaniu, zrozumieniu, dostosowywaniu, wspieraniu i wprowadzaniu na rynek naszych produktów i usług. Obejmuje to pomoc w ulepszaniu infrastruktury i systemów dostarczania, zrozumieniu sposobu korzystania z naszych witryn i zabezpieczaniu systemów. Udostępniamy również informacje w celu zwalczania spamu, zagrożeń, nadużyć lub naruszeń oraz promowania bezpieczeństwa w witrynach Juice Plus+.

 • Za każdym razem, gdy udostępniamy lub przekazujemy dane spółkom należącym do grupy, wymagamy, aby wykorzystywały one dane użytkownika zgodnie z niniejszą Polityką.
 • Juice Plus+ stosuje obecnie standardowe klauzule umowne (SCC) przy przekazywaniu danych do Stanów Zjednoczonych i innych jurysdykcji, w których nie wydano decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Mechanizm ten może być od czasu do czasu aktualizowany lub zastępowany przez firmę Juice Plus+ innym mechanizmem prawnym.

Inni partnerzy i klienci. Klienci i partnerzy z wyższego lub niższego poziomu w sieci użytkownika oraz ich Wellness Coordinator (w stosownych przypadkach) otrzymają dane kontaktowe użytkownika, aby mogli kontaktować się z nim w związku z zamówieniami i relacjami z klientem lub przedsiębiorstwem. Partnerzy z wyższego lub niższego poziomu w sieci użytkownika oraz ich Wellness Coordinator (w stosownych przypadkach) będą również mieli dostęp do danych transakcyjnych użytkownika w zakresie, w jakim jest to wymagane w związku z ich rolą w sieci użytkownika.

Udostępnianie jest ograniczone do umożliwienia realizacji i zarządzania zamówieniami oraz płatnościami na rzecz partnerów i Wellness Coordinators z Juice Plus+ (w stosownych przypadkach).

Zewnętrzni dostawcy usług. Współpracujemy z zewnętrznymi dostawcami usług, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, rozumieć, dostosowywać, zabezpieczać, wspierać i promować nasze usługi.

Gdy udostępniamy informacje zewnętrznym dostawcom usług w celu świadczenia dla nas usług wsparcia, mogą oni uzyskać dostęp do danych użytkownika wyłącznie w celu świadczenia tych usług wsparcia (zgodnie z naszymi instrukcjami) i muszą zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika.

Organy władzy. Oprócz konkretnych przypadków ujawnienia informacji określonych w Polityce, możemy być również zmuszeni do ujawnienia informacji użytkownika, gdy takie ujawnienie jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby, przeprowadzenia dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i administracyjnym lub pozasądowym, lub w celu zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub zgodności z przepisami prawa.

Gdy firma Juice Plus+ udostępnia informacje organom władzy, mogą one uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika wyłącznie na uzasadnionych podstawach i w określonych celach.

 

Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe użytkownika w ramach dowolnego bezpośredniego lub pośredniego procesu reorganizacji, w tym między innymi fuzji, przejęć, zbycia i sprzedaży całości lub części naszych aktywów. Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione po zakończeniu takiej transakcji i/lub w trakcie oceny oczekującej na przekazanie (z zastrzeżeniem wymogów poufności). W przypadku przekazania dane użytkownika będą nadal podlegać niniejszej Polityce prywatności lub polityce, która co najmniej chroni prywatność użytkownika w takim samym stopniu jak niniejsza Polityka prywatności, chyba że użytkownik wyrazi inną zgodę.

4. Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy dane użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów i świadczenia usług związanych z użytkownikiem lub zamówionych przez użytkownika, pod warunkiem, że nie istnieją żadne wymogi prawne stanowiące inaczej, takie jak w przypadku okresów przechowywania wymaganych przez przepisy handlowe lub podatkowe lub w celu rozstrzygania sporów. Nagrania rozmów są zazwyczaj przechowywane przez sześć miesięcy. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów podatkowych i podobnych lub do dochodzenia/obrony potencjalnych roszczeń. Jeśli użytkownik chce zarządzać swoimi danymi, zmienić je, ograniczyć lub usunąć, powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w punkcie 8.

5. Jak można skorzystać ze swoich praw?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia i sprzeciwu wobec określonego przetwarzania jego danych, chyba że przetwarzanie opiera się na ważnych i uzasadnionych podstawach lub jest konieczne z przyczyn prawnych.

 

W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik zawsze może wyrazić sprzeciw i zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości marketingowych, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji w takich wiadomościach.

Użytkownik może zaktualizować informacje dotyczące dostawy, płatności lub fakturowania, a także inne dane, które nam przekazał, logując się na stronie partnera myjuiceplus.com i samodzielnie wprowadzając odpowiednie zmiany lub poprawki, klikając przycisk edycji obok opcji „Dane kontaktowe”. Użytkownik może również dezaktywować swoje konto, kontaktując się z naszym zespołem obsługi partnera. Gdy użytkownik to zrobi, jego konto zostanie dezaktywowane na zasadzie kontynuacji, chociaż niektóre dane mogą być nadal przechowywane w zakresie niezbędnym do spełnienia naszych uzasadnionych potrzeb biznesowych, przestrzegania obowiązującego prawa, rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów.

 

Aby skorzystać ze swoich praw we wszystkich innych przypadkach, prosimy o kontakt. Nasze dane kontaktowe znajdują się w punkcie 8 poniżej.

6. Jak zabezpieczone są dane użytkownika?

Dla firmy Juice Plus+ kluczowe znaczenie ma ochrona danych przed utratą lub kradzieżą, a także nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, kopiowaniem, wykorzystaniem lub modyfikacją za pomocą zabezpieczeń odpowiednich do wrażliwości danych, niezależnie od formatu, w jakim są przechowywane. W związku z tym stosujemy różne metody ochrony danych. Obejmują one:

 • Środki fizyczne: zabezpieczone lokalizacje serwerów, ograniczenie dostępu i systemy alarmowe.
 • Narzędzia techniczne: hasła i szyfrowanie przy użyciu ogólnie najlepszych praktyk branżowych.
 • Kontrole organizacyjne: umowy o zachowaniu poufności, ograniczanie dostępu na zasadzie „ścisłej potrzeby”, szkolenia personelu i poświadczenia bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo w Internecie: takie jak szyfrowanie i narzędzia uwierzytelniania w celu ochrony danych przed nieautoryzowanym użyciem. Zapory sieciowe są wykorzystywane do ochrony naszych serwerów i sieci przed nieautoryzowanymi użytkownikami uzyskującymi dostęp do plików i innych przechowywanych przez nas informacji oraz manipulującymi nimi.
 • Korzystamy z technologii Secure Sockets Layer (SSL) w celu ochrony danych kart kredytowych użytkownika w Internecie, a firma Juice Plus+, jako organizacja globalna, przystąpiła do Standardu Bezpieczeństwa w Branży Kart Płatniczych (PCI DSS) zarządzanego przez Radę ds. Standardów Bezpieczeństwa PCI (powołaną przez American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide i Visa International) i dąży do jego przestrzegania w celu poprawy bezpieczeństwa kart kredytowych klientów. PCI DSS to wieloaspektowy standard bezpieczeństwa, który obejmuje wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem, polityk, procedur, architektury sieci, projektowania oprogramowania i innych krytycznych środków ochronnych w celu osiągnięcia ciągłego rozwoju, ulepszania, przechowywania, rozpowszechniania i wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych kont. Więcej informacji na temat standardu PCI DSS można znaleźć na stronie: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Pliki cookie – w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie

Nasze witryny wykorzystują pliki cookie. Plik cookie to mały usuwalny plik danych, przechowywany przez przeglądarkę internetową na komputerze lub urządzeniu, który często zawiera anonimowy unikalny identyfikator. Używamy plików cookie, aby umożliwić użytkownikom ustawienie indywidualnych preferencji i móc zapewnić im lepsze wrażenia z użytkowania. Pliki cookie pomagają nam również badać wzorce ruchu w naszych witrynach, przechowywać preferencje użytkowników i śledzić trendy użytkowników w naszych witrynach, dzięki czemu możemy zrozumieć, które części naszych witryn są popularne i sprawić, że przeglądanie będzie jeszcze bardziej satysfakcjonujące dla naszych użytkowników. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie; sesyjne pliki cookie wygasają po zakończeniu danej wizyty w naszej witrynie, podczas gdy trwałe pliki cookie (zwane również przechowywanymi plikami cookie) pozostają aktywne do momentu ich wyłączenia za pomocą ustawień przeglądarki lub do wcześniej ustalonej daty wygaśnięcia.

 

Jak kontrolować pliki cookie

Nasza polityka dotycząca plików cookie jest w trakcie opracowywania, a użytkownik może postępować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez przeglądarkę lub urządzenie (zwykle znajdującymi się w „Ustawieniach” lub „Preferencjach”), aby zmodyfikować ustawienia plików cookie. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie w przeglądarce lub urządzeniu niektóre z naszych witryn mogą nie działać prawidłowo.

8. Jak można skontaktować się z firmą Juice Plus+?

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących korzystania przez nas z danych osobowych użytkownika lub Polityki, a także w przypadku chęci zmiany, aktualizacji, wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia gromadzenia i/lub przetwarzania danych użytkownika przekazanych firmie Juice Plus+ lub dostępu do takich danych, należy kliknąć następujące łącze Kontakt z zespołem ds. ochrony danych osobowych.

Można również skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: EMEA [email protected] lub nasz brytyjski inspektor ds. ochrony danych Aphaia Ltd pod adresem [email protected]. Stany Zjednoczone [email protected]

Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu w sposób satysfakcjonujący użytkownika, ma on prawo skontaktować się z organem ochrony danych osobowych w swoim kraju.

Wersja zaktualizowana i obowiązująca od stycznia 2024 r.
Copyright © 2024, The Juice Plus+ Company Wszelkie prawa zastrzeżone.


Zaktualizowana i obowiązująca środa, 23 maja 2018 15:10:56
Copyright © 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.