Lukk

Hva ønsker du å søke på?

Lukk

ingen artikler å vise

Product
ANTALL 0
NOK 0.00

Min kundekonto

Juice Plus + generelle vilkår for bruk (heretter kalt «vilkårene»)

Forutsetninger

Kunden må lese, forstå og godta vilkårene og personvernerklæringen som ligger på https://www.juiceplus.com/no/no/privacy-policy («personvernerklæringen») før kunden bruker nettstedene eller kjøper produkter eller tjenester fra Juice Plus+.

Disse vilkårene gjelder ved kjøp og bruk av ethvert produkt og enhver tjeneste fra Juice Plus+.

Hvis en kunde ikke godtar disse vilkårene, skal kunden ikke gå inn på nettstedet eller på annen måte bruke nettstedet til å sende inn bestillinger til Juice Plus+.

1. Generelt

1.1 The Juice Plus + Company ApS (heretter kalt «Juice Plus+») selger gjennom sitt nettsted https://www.juiceplus.com/no/no inkludert alle relevante underdomener («nettstedet»), og gjennom sine frilansdistributøre («franchise partnere») juice Plus+ kosttilskuddsprodukter («produktene») til sluttkunder («kundene»).

1.2. Kunden garanterer å være 18 – atten – år eller eldre. Hvis kunden er under 18 – atten – år, garanterer kunden at han eller hun er minst 13 – tretten – år og går inn på nettstedet med samtykke fra sine foreldre eller foresatte, som selv har samtykket i vilkårene

2. Kontrakt

2.1. Enhver bestilling («bestilling») som Juice Plus+ mottar i samsvar med punkt 1.1, godtas av Juice Plus+ etter eget skjønn. Bestillingen godtas og kontrakten inngås («kontrakten») når kunden i) mottar en e-post med bekreftelse fra Juice Plus+ eller ii) mottar produktene.

2.2. Vilkårene overstyrer over alle tidligere, motsatte eller avvikende vilkår som ikke er anerkjent her, og som ikke er en del av denne kontrakten.

2.3. Kontrakten er helt underlagt disse vilkårene og personvernerklæringen som er lagt ut på https://www.juiceplus.com/no/no/privacy-policy.

2.4. Når kunden sender inn en bestilling til Juice Plus+, bekrefter kunden dermed å ha lest, forstått og samtykket i vilkårene og personvernerklæringen i sin helhet. Kunden erkjenner at det ikke er tillatt å endre vilkårene uten skriftlig tillatelse fra Juice Plus+.

3. Pris og transportkostnader

3.1 Priser som er oppført på nettsiden, er inkludert mva.

3.2 Juice Plus+ kan legge til ytterligere transportkostnader for produkter, basert på leveringssted og ved annen forsendelsesmetode, som kunden uttrykkelig aksepterer.

4. Levering

4.1. Eventuelle transport- og leveringsforespørsler fra kunden er bare bindende dersom det er uttrykkelig avtalt og bekreftet skriftlig av Juice Plus+.

Kunden erkjenner at det bare er datoer og leveranser som Juice Plus+ varsler kunden om, som er bindende og kan håndheves, med unntak av hvis punkt 4.2 gjelder. Juice Plus+ kan velge transportmetode etter eget skjønn.

4.2. Kunden erkjenner og samtykker til at i) Juice Plus+ ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle forsinkelser som oppstår på grunn av force majeure, eller som er utenfor rimelig kontroll for Juice Plus+, og ii) at en slik forsinkelse ikke løser kunden fra kontrakten.

4.3. Kunden samtykker i at all risiko knyttet til produktet overføres ved levering til adressen som kunden har oppgitt i bestillingen, når produktet leveres til kunden, et av kundens familiemedlemmer eller en person utpekt av kunden, eller til en av kundens naboer som har kvittert skriftlig for mottaket på vegne av kunden.

4.4. Kunden erkjenner at eierskapet til produktet først overføres til kunden når produktet er betalt i sin helhet.

5. Bestillinger

5.1. Løpende ordrer er definert som kontinuerlige bestillinger som er uttrykkelig avtalt med kunden, og som består av gjentatte leveranser hver 4. – fjerde – måned («løpende ordre»).

5.2. I tilfelle kunden sender en løpende ordre, inngås kontrakten på ubestemt tid, og begge parter har rett til å si opp den gjeldende kontrakten 30 dager før neste forsendelsesdato for bestillingen. Eventuell oppsigelseskal kunden levere skriftlig eller per telefon til kundeservice.

5.3. Før kunden legger inn en bestilling, har kunden rett til å velge å betale bestillingen fullt ut som et engangsbeløp, eller betale den i 4 – fire – månedlige avdrag. Kunden aksepterer at Juice Plus+ kan nekte å godta at bestillingen skal betales i avdrag.

5.4. I tilfelle kunden sender inn forskjellige bestillinger, har kunden for hver bestilling mulighet til å velge mellom å betale bestillingen fullt ut som et engangsbeløp, og å betale den i 4 – fire – månedlige avdrag.

5.5. Kunden aksepterer at bestillingen ikke lenger kan endres når den er sendt til Juice Plus+. Hvis kunden ønsker å endre bestillingen etter at den er sendt inn, må kunden kontakte kundeservicen med e-post til [email protected], per telefon +4780024917 eller per brev.

5.5. Alle produktene er avhengige av tilgjengelighet, og Juice Plus+ forbeholder seg retten til å begrense antallet for hver bestilling, å avvise hele eller deler av en bestilling og å trekke produkter tilbake uten varsel selv om kunden allerede har sendt inn bestillingen.

6. Garanti

6.1. Kunden bekrefter å ha blitt informert om garantirettighetene som Juice Plus+ gir.

6.2. Ved spørsmål som angår garantien, kan kunden kontakte kundeservice på telefon +4780024917.

7. Betaling og andre gebyrer

7.1. Bestillingen kan betales («betaling») med følgende: MasterCard, Visa.

7.2. Når bestillingen først er sendt inn til Juice Plus+, må den betales.

7.3. Hvis kunden er helt eller delvis forsinket med en forfalt betaling, kan Juice Plus+ ilegge et forsinkelsesgebyr som tilsvarer en prosentandel av det skyldige beløpet, ikke medregnet større, medførte skader (inkludert, men ikke begrenset til, juridiske gebyrer for inndriving av det forfalte beløpet).

7.4. Hvis kunden ikke betaler forfalte betalinger, hvis produktene returneres til Juice Plus+ på grunn av feil adresse eller hvis kunden lar være eller nekter å hente produktene, vil kunden stå ansvarlig for alle kostnader og skader som følger av dette for Juice Plus+.

8. Retur

8.1. Juice Plus+ er stolt over kvaliteten på produktene sine og erklærer at produktene oppfyller høye forskriftsstandarder for bruk av brukerne. Hvis en kunde ikke er fornøyd med et produkt, kan kunden imidlertid returnere det mot en refusjon eller et erstatningsprodukt, når og hvis det er relevant, ved å kontakte The Juice Plus + Company ApS, Banevænget 13, Stuen, DK-3460 Birkerød, per e-post [email protected], per telefon +4780024917 eller per brev.

8.2. Kunden har rett til å kansellere bestillingen uten grunn innen 14 – fjorten – dager regnet fra dagen da produktet ble levert. Før kunden kan benytte seg av denne avbestillingsretten, samtykker kunden i at på grunn av produktenes natur blir bare produkter som returneres og mottas av Juice Plus+ innen tretti – 30 – dager fra den opprinnelige forsendelsesdatoen, refundert i sin helhet, med unntak av eventuelle gjeldende fradrag.

8.3. Med mindre annet er avtalt skriftlig vil Juice Plus+ refundere bestillingen med bruk av samme betalingsmetode som den kunden brukte. Uansett vil kunden ikke bli ilagt ekstra gebyr for eventuelle refusjonsavgifter.

8.4. Kunden erkjenner at enhver oppsigelsesforespørsel som ikke faller inn under vilkårene i punkt 8, vil bli vurdert fra sak til sak.

8.5 I alle tilfeller samtykker kunden i at kunden må betale omkostningene knyttet til en eventuelt reduksjon i verdien til de returnerte produktene.

9. Unntak fra refusjonen

9.1. Kunden erkjenner at hel eller delvis refusjon er unntatt i de tilfellene der de returnerte produktene, ikke egner seg for videresalg, er delvis brukt, nær utløpsdatoen eller har utløpt.

10. Behandling av personopplysninger

10.1. Kunden kan opprette, eller kan allerede ha opprettet, en konto («konto») når kunden sender inn en bestilling fra nettstedet. Kunden er ansvarlig for å holde passordet hemmelig og begrense tilgangen til passordet og kontoen. Kunden samtykker i alt ansvar for alle bestillinger som sendes inn på vegne av kontoen.

10.2. Kundens personopplysninger («kundedata») vil bli brukt i samsvar med bestemmelsene i personvernerklæringen, forordning (EU) 2016/679 (EU GDPR) og alle regler for personvern som gjelder lokalt.

10.3. Kundedataene vil utelukkende bli brukt i samsvar med kontraktsforpliktelsene mellom kunden og Juice Plus+. I dette tilfellet begrenses mengden av kundedata som samles inn og brukes, til det minimum som er absolutt nødvendig for dette formålet.

10.4. Kunden kan når som helst be om at kundedataene skal slettes, ved å sende inn en forespørsel på følgende kobling:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11. Nyhetsbrev og kommersiell kommunikasjon

11.1. Når kunden sender inn en bestilling, samtykker kunden i å motta nyhetsbrev og kommersiell kommunikasjon fra Juice Plus+ ut fra kontaktinformasjonen som er gitt i samsvar med personvernerklæringen.

11.2. Kundens kontaktinformasjon blir ikke delt eller gitt videre til noen tredjepart.

11.3. Kunden kan når som helst stoppe abonnementet på nyhetsbrevet og den kommersielle kommunikasjonen ved å trykke på afmelding i kommunikasjonen.

12. Håndhevelse og tvister

12.1. Hvis enkelte deler av vilkårene anses å være helt eller delvis ugyldige eller uten virkning, skal likevel de andre punktene være gyldige.

12.2. Alle endringer og tillegg til vilkårene krever skriftlig samtykke fra Juice Plus+.

12.3. I tilfeller der eventuelle tvister mellom partene ikke kan løses uformelt, er partene enige om at tvisten skal forelegges den aktuelle domsmyndighet i Danmark eller den aktuelle domsmyndighet for kundens bopel.

13. Endringer

13.1. Vilkårene, informasjonen og elementene i vilkårene og i personvernerklæringen kan til enhver tid endres uten varsel. Når kunden går inn på disse vilkårene og personvernreglene eller lager koblinger til dem (i den utstrekning dette er tillatt), samtykker kunden i at kunden påtar seg risikoen for at informasjonen kan endres eller fjernes fra den siste tilgangen.

13.2. Juice Plus+ forbeholder seg retten til når som helst å endre, oppdatere, legge til, avbryte, fjerne, revidere eller på annen måte endre deler av vilkårene eller personvernerklæringen helt eller delvis. I forbindelse med større endringer i disse vilkårene vil Juice Plus informere kundene på nettstedet innen rimelig tid.

14. Ansvar

14.1. Kunden samtykker i at Juice Plus+ har etablert standard driftsprosedyrer for produksjon og levering av produktene, og at disse prosedyrene inneholder driftsstandarder eller prosedyrer som er i samsvar med gjeldende forskrifter og bransje-standarder. Kunden samtykker i at alle produkter er produsert, pakket, merket og levert i samsvar med spesifikasjonene som er fastsatt av Juice Plus+, og som fremgår av produktetiketten.

14.2. Kunden samtykker i å lese produktetiketten før bruk av ethvert produkt, og i å følge alle forholdsregler som kreves for å unngå skadelige konsekvenser, inkludert, men ikke begrenset til, spesielle forhold relatert til helse eller andre fysiske forhold. Kunden aksepterer å måtte varsle Juice Plus+ omgående i forbindelse med krav som har med et produkt å gjøre, og å bistå Juice Plus+ i enhver undersøkelse.