Close

What would you like to search for?

Close

Laat geen items zien

Product
aantal 0
0.00

Mijn account

Algemene dienstverleningsvoorwaarden ("Voorwaarden") van Juice Plus+

Vooronderstellingen

De klant moet deze Voorwaarden en het Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.juiceplus.com/nl/nl/privacy-statement (“Privacybeleid”) erkennen, lezen, begrijpen en ermee instemmen alvorens de websites te gebruiken of producten of diensten van Juice Plus+ te kopen.

In deze Voorwaarden worden de juridische voorwaarden uiteengezet die van toepassing zijn op de aankoop en/of het gebruik van een product of dienst van Juice Plus+.

Indien de klant niet instemt met deze Voorwaarden mag hij op generlei wijze gebruikmaken van de website om bestellingen te doen bij Juice Plus+.

1. Algemeen

1.1 The Juice Plus+ Company Ltd (hierna “Juice Plus+” genoemd) verkoopt op zijn website https://www.juiceplus.com/nl/nl, met inbegrip van alle relevante subdomeinen (“Website”), en via freelancedistributeurs van Juice Plus+ (“Franchise Partner”) onder de eigen naam voedingsproducten en -supplementen (“Producten”) aan eindconsumenten (“Klanten”).

1.2 De Klant verklaart en garandeert achttien (18) jaar of ouder te zijn of, indien jonger dan achttien (18) jaar, ten minste dertien (13) jaar te zijn en gebruik te maken van de website met medeweten en toestemming van een ouder of voogd die geacht wordt de Voorwaarden te hebben erkend en ermee te hebben ingestemd.

2 Overeenkomst

2.1 Alle door Juice Plus+ in overeenstemming met artikel 1.1 ontvangen bestellingen (“Bestelling”) worden door Juice Plus+ naar eigen goeddunken geaccepteerd. De Bestelling wordt geaccepteerd en de overeenkomst komt tot stand (“Overeenkomst”) wanneer de Klant 1) van Juice Plus+ een bevestigingse-mail ontvangt, en/of 2) de Producten ontvangt.

2.2 De Voorwaarden prevaleren boven eventuele andere, eerdere, tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden die in de onderhavige Voorwaarden niet worden erkend en geen deel uitmaken van de Overeenkomst.

2.3 De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de Voorwaarden en het Privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.juiceplus.com/nl/nl/privacy-statement.

2.4 Door een Bestelling te doen bij Juice Plus+ erkent de Klant de Voorwaarden en het Privacybeleid geheel te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. De Klant erkent dat geen wijzigingen in de Voorwaarden zijn toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Juice Plus+.

3 Prijs en verzendkosten

3.1 De prijzen op de website zijn inclusief BTW.

3.2 Juice Plus+ kan voor Producten extra verzendkosten in rekening brengen op basis van de plaats van levering en/of een andere verzendmethode die de Klant uitdrukkelijk accepteert.

4 Levering

4.1 Alle verzend- of leveringsverzoeken van de Klant zijn alleen bindend indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen en bevestigd door Juice Plus+.

De Klant erkent en stemt ermee in dat alleen de door Juice Plus+ schriftelijk aan de Klant meegedeelde data of leveringen bindend en afdwingbaar zijn, behalve indien artikel 4.2 van toepassing is. Juice Plus+ kan naar eigen goeddunken verschillende verzendmethoden kiezen.

4.2 De Klant verklaart, garandeert en stemt ermee in dat 1) Juice Plus+ niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor enige vertraging als gevolg van overmacht of gebeurtenissen waarop Juice Plus+ redelijkerwijs geen invloed heeft en 2) een dergelijke vertraging de Klant niet bevrijdt van zijn gebondenheid aan de Overeenkomst.

4.3 De Klant erkent en stemt ermee in dat overgang van het risico met betrekking tot het Product plaatsvindt bij levering op het door de Klant in de Bestelling vermelde adres, wanneer het Product wordt geleverd aan de Klant, aan een familielid van de Klant of een door hem aangewezen persoon, dan wel aan de buren van de Klant, die de ontvangst namens de Klant schriftelijk hebben bevestigd.

4.4 De Klant erkent dat de eigendomsoverdracht van het Product pas plaatsvindt na volledige betaling van de Bestelling door de Klant.

5 Bestellingen

5.1 Onder lopende bestellingen wordt verstaan doorlopende bestellingen waarmee de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd en die bestaan uit terugkerende leveringen eens in de 4 (vier) maanden (“Lopende bestelling”).

5.2 Indien de Klant een Lopende bestelling doet, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd en hebben beide Partijen het recht de onderhavige Overeenkomst 30 dagen voor de volgende verzenddatum van de Bestelling te beëindigen. De Klant dient het verzoek tot beëindiging schriftelijk of telefonisch in bij de Klantenservice.

5.3 Alvorens een Bestelling te doen, heeft de Klant het recht ervoor te kiezen het volledige bedrag ineens te voldoen of in 4 (vier) maandelijkse termijnen. De Klant verklaart en garandeert dat Juice Plus+ betaling van een Bestelling in termijnen kan weigeren.

5.4 Indien de Klant verschillende Bestellingen doet, kan de Klant er bij elke Bestelling voor kiezen het volledige bedrag ineens te voldoen of in 4 (vier) maandelijkse termijnen.

5.5 De Klant verklaart en garandeert dat een bij Juice Plus+ gedane Bestelling niet direct kan worden gewijzigd. Voor het wijzigen van een gedane Bestelling neemt de Klant contact op met de Klantenservice. Dit kan per e-mail naar [email protected], telefonisch op +31 708080276 of per post.

5.6 Alle Producten zijn leverbaar zolang de voorraad strekt en Juice Plus+ behoudt zich het recht voor kwantitatieve beperkingen op te leggen voor een Bestelling, een Bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren en Producten zonder kennisgeving uit het assortiment te halen, ook als de Klant de Bestelling al heeft gedaan.

6 Garantie

6.1 De Klant erkent en accepteert dat hij is ingelicht over de door Juice Plus+ verleende garantierechten.

6.2 Bij vragen met betrekking tot de garantie kan de Klant contact opnemen met de Klantenservice op telefoonnummer +31 708080276.

7 Betaling en andere kosten

7.1 De Bestelling kan als volgt worden betaald (“Betaling”): MasterCard, Visa.

7.2 Betaling is vereist zodra de Bestelling bij Juice Plus+ is geplaatst.

7.3 Indien de Klant te laat is met verschuldigde Betalingen, geheel of gedeeltelijk, kan Juice Plus+ kosten voor een betalingsachterstand in rekening brengen die gelijk zijn aan een percentage van het verschuldigde bedrag, met uitzondering van eventuele grotere geleden schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische kosten voor de terugvordering van het verschuldigde bedrag).

7.4 Indien de Klant nalaat verschuldigde Betalingen te verrichten, of indien de Producten aan Juice Plus+ worden geretourneerd wegens een onjuist adres, of indien de Klant nalaat of weigert de Producten af te halen, is de Klant aansprakelijk voor alle door Juice Plus+ gemaakte kosten en geleden schade. De klant erkent en gaat akkoord met de bijkomende kosten en schadevergoeding die worden geïncasseerd door Juice Plus+ of zijn bevoegde agenten en wettelijke vertegenwoordigers.

8 Retourneren

8.1 Juice Plus+ is trots op de kwaliteit van zijn producten en garandeert dat de producten voldoen aan strenge wettelijke normen voor consumentengebruik. Mocht de Klant echter niet tevreden zijn over een Product, dan kan de klant het product retourneren voor een vergoeding van het aankoopbedrag. Dit kan, indien van toepassing, door contact op te nemen per e-mail naar [email protected] of door te bellen naar +31 708080276.

8.2 De Klant heeft het recht de Bestelling zonder opgaaf van redenen te annuleren binnen 14 (veertien) dagen na de dag van levering van het Product. Om dit annuleringsrecht uit te oefenen, erkent en aanvaardt de Klant dat, gezien de aard van het (de) Product(en), alleen geretourneerde Producten volledig worden vergoed die door Juice Plus+ binnen 30 (dertig) dagen na de oorspronkelijke verzenddatum zijn ontvangen, met uitzondering van eventuele toepasselijke aftrek.

8.3 Juice Plus+ vergoedt de Bestelling via dezelfde betaalmethode die de Klant heeft gebruikt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Klant betaalt in geen geval te hoge vergoedingskosten.

8.4 De Klant erkent en stemt ermee in dat elk verzoek tot beëindiging buiten de in artikel 8 vermelde termijn van geval tot geval wordt overwogen.

8.5 In elk geval verklaart en garandeert de Klant de kosten te dragen in verband met een eventuele waardevermindering van de geretourneerde Producten.

9 Uitsluiting van de vergoeding

9.1 De Klant verklaart en garandeert dat een eventuele gehele of gedeeltelijke vergoeding uitgesloten is indien het (de) door de Klant geretourneerde Product(en) niet geschikt is (zijn) voor doorverkoop, gedeeltelijk is (zijn) gebruikt, de houdbaarheidsdatum bijna heeft (hebben) bereikt of over de datum is (zijn).

10 Informatie inzake verwerking van persoonsgegevens

10.1 Bij het plaatsen van een Bestelling via de website kan de Klant een account ("Account") aanmaken of al hebben aangemaakt. De Klant moet het wachtwoord geheimhouden en toegang tot het wachtwoord en het account voorkomen. De Klant erkent en stemt ermee in volledig verantwoordelijk te zijn voor alle Bestellingen die op het Account worden gedaan.

10.2 De persoonsgegevens van de Klant ("Klantgegevens") worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid, de Verordening (EU) 2016/679 (EU, AVG) en de eventuele lokale toepasselijke Privacyregelgeving.

10.3 Klantgegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de contractuele verplichtingen tussen de Klant en Juice Plus+. In dit geval is de hoeveelheid verzamelde en gebruikte Klantgegevens strikt beperkt tot het minimum dat voor dit doel noodzakelijk is.

10.4 De Klant kan te allen tijde verzoeken om verwijdering van zijn Klantgegevens door een aanvraagformulier te verzenden via de volgende link:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11 Nieuwsbrief en commerciële mededelingen

11.1 Door een Bestelling te doen, erkent de Klant en stemt hij ermee in nieuwsbrieven en commerciële mededelingen van Juice Plus+ te ontvangen via de in overeenstemming met het Privacybeleid verstrekte contactgegevens.

11.2 De contactgegevens van de Klant worden niet gedeeld of doorgestuurd naar derden.

11.3 De Klant kan zich via de knop ‘afmelden’ in de mededelingen te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en de commerciële mededelingen.

12. Afdwingbaarheid en geschillen

12.1 Indien afzonderlijke bepalingen van de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

12.2 Voor elke wijziging of aanvulling van de Voorwaarden is de schriftelijke toestemming van Juice Plus+ vereist.

12.3 De Partijen stemmen ermee in dat elk geschil dat de Partijen niet informeel kunnen oplossen onder de exclusieve bevoegdheid valt van de rechtbank in Nederland of in de woon- of verblijfplaats van de consument, indien deze zich op het grondgebied van Nederland bevindt.

13 Wijzigingen

13.1 De voorwaarden, informatie en eigenschappen in de Voorwaarden en het Privacybeleid kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door deze Voorwaarden en het Privacybeleid te raadplegen (al dan niet via links, voor zover dat mogelijk is), verklaart en garandeert de Klant het risico te nemen dat de informatie sinds de vorige raadpleging gewijzigd of verwijderd is.

13.2 Juice Plus+ behoudt zich het recht voor gedeelten van de Voorwaarden of het Privacybeleid geheel of gedeeltelijk en op elk moment te wijzigen, bij te werken, toe te voegen, te beëindigen, te verwijderen, te herzien of anderszins aan te passen. In geval van wezenlijke wijzingen in deze Voorwaarden brengt Juice Plus+ de Klanten binnen een redelijke termijn op de hoogte via de website.

14 Aansprakelijkheid

14.1 De Klant verklaart en garandeert hierbij dat Juice Plus+ voor de productie en levering van de Producten standaard werkwijzen heeft vastgesteld en dat dergelijke werkwijzen operationele normen of procedures omvatten die in overeenstemming zijn met de geldende industriële en wettelijke normen. De Klant verklaart en stemt ermee in dat alle Producten worden vervaardigd, verpakt, geëtiketteerd en geleverd in overeenstemming met de door Juice Plus+ vastgestelde eisen en zoals vermeld op het Productetiket.

14.2 De Klant verklaart en garandeert alvorens een Product te consumeren het Productetiket te lezen en zich aan alle maatregelen te houden die nodig zijn om schadelijke gevolgen te vermijden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gevallen van bijzondere gezondheids- en/of lichamelijke aandoeningen. De Klant stemt ermee in Juice Plus+ onverwijld in kennis te stellen van vorderingen ten aanzien van een Product en met Juice Plus+ samen te werken in een eventueel onderzoek.