Close

What would you like to search for?

Close

Laat geen items zien

Product
aantal 0
0.00

Mijn account

PRIVACY- EN COOKIEBELEID VAN Juice Plus+

Bij Juice Plus+ heeft gegevensbescherming de hoogste prioriteit. Al sinds de oprichting van ons bedrijf staan bij onze dienstverlening krachtige privacybeginselen centraal en we verwachten hetzelfde van onze zakelijke partners.

In dit privacy- en cookiebeleid (“Beleid”) wordt uitgelegd welk soort persoonsgegevens (“Gegevens”) we kunnen verzamelen wanneer u de website, mobiele sites, applicaties en andere interactieve functies of diensten ("Sites") van Juice Plus+ bezoekt en welk soort persoonsgegevens we kunnen verzamelen die u via de Sites aan een vertegenwoordiger (“Franchisepartners”) van Juice Plus+ verstrekt. Ook wordt in het Beleid uitgelegd hoe we uw Gegevens kunnen gebruiken, wanneer (onder bepaalde omstandigheden) we uw Gegevens kunnen doorgeven en hoe u de Gegevens kunt inzien en bijwerken. Verder worden in dit Beleid de maatregelen beschreven die we hebben genomen om uw Gegevens te beveiligen. NB: dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd; bekijk het daarom regelmatig.

De hoofdpunten:

 • We bewaren uw gegevens op een veilige manier en niet langer dan noodzakelijk
 • We gebruiken uw gegevens op een correcte en rechtmatige wijze om uw ervaring te verbeteren
 • U bepaalt hoe en wanneer u van ons hoort
 • We verkopen geen van de door u verstrekte persoonsgegevens

In dit Privacybeleid verwijst de eerste persoon ("wij", "ons", "onze") naar The Juice Plus+ Company Ltd of een van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen die allemaal verbonden zijn met het merk Juice Plus+® (afgekort "Juice Plus+"), verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en verwerken van de Gegevens en gebonden zijn door dit Privacybeleid.

De tweede persoon ("u", "uw") verwijst naar u als klant, of in het algemeen naar de persoon die persoonsgegevens of enige andere informatie verstrekt, zijnde het onderwerp van dit Privacybeleid.

Wanneer u de Sites bezoekt of gebruikt, stemt u in met alle voorwaarden van dit Beleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de content op of de privacybeginselen van niet door Juice Plus+ verleende diensten waarnaar de Sites een link hebben of die een link hebben naar de Sites.

Om de Sites van Juice Plus+ te gebruiken, garandeert en verklaart u minstens 16 jaar oud te zijn.

1. Wanneer worden er Gegevens verzameld en voor welke doeleinden?

Bij Juice Plus+ beperken we de hoeveelheid en het soort gegevens die we verzamelen tot wat nodig is voor de vastgestelde doeleinden, en verzamelen we geen Gegevens tenzij u die vrijwillig aan ons verstrekt.

Hoewel de precieze details van de verzamelde Gegevens variëren naargelang het specifieke doel, kunnen we doorgaans de volgende Gegevens van of over u verzamelen:

Gegevens
Doel
Gegevens over uw gebruik van de Sites ("Gebruiksgegevens").

Hierbij kan het gaan om uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzende bron, bezoekduur, paginaweergaven en klikgedrag, alsook om gegevens over het tijdstip waarop, de frequentie waarmee en het patroon waarin u de Sites gebruikt. De bron van de Gebruiksgegevens is een extern analytisch volgsysteem. 

De Gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om onze producten en diensten te exploiteren, aan te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te ondersteunen en aan u te verkopen.    

Gegevens in uw persoonlijk profiel op de Sites of via de Sites aan uw franchisepartner verstrekte Gegevens ("Accountgegevens"). Hierbij kan het onder andere gaan om:    
 • Uw naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto's
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Interesses en hobby's
 • Uw betaal- en transactiegegevens
 • Sociale-zekerheidsnummer en/of fiscaal identificatienummer
 • Een productbestelling plaatsen
 • De producten en diensten leveren
 • Onze producten en diensten aanprijzen
 • Ondersteuning bieden en onze diensten verbeteren en aanpassen
 • Contact opnemen met een franchisepartner om kennis te maken met de producten of diensten
 • Informatie verstrekken over onze producten, diensten en speciale aanbiedingen
 • Een franchisepartnerovereenkomst voorbereiden en met u aangaan
 • Producten leveren en terugnemen en garanties beheren
 • Aan onze wettelijke verplichtingen voldoen, zoals het uitvoeren van terugroepacties en  reageren op informatieverzoeken van bevoegde overheidsinstanties en gerechtelijke autoriteiten.   
Gegevens in een vraag die u ons stelt over producten en/of diensten of om toegang te krijgen tot uw Gegevens ("Vraaggegevens").
Vraaggegevens kunnen worden verwerkt om reclame te maken en u relevante producten en/of diensten aan te bieden of om te reageren op informatieverzoeken.
Gegevens met betrekking tot transacties, zoals aankopen en de levering van producten en diensten, die u met ons aangaat via de website en/of via uw franchisepartner ("Transactiegegevens"). Transactiegegevens kunnen uw contactgegevens zijn, de verstrekte kaartgegevens en de transactiespecificatie.
Transactiegegevens kunnen worden verwerkt om de gekochte goederen en diensten te leveren, uw bestelling te beheren en een behoorlijke administratie van de transacties bij te houden.
Gegevens die u ons verstrekt via de Site en/of via uw franchisepartner om zich aan te melden voor onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("Meldingsgegevens").
Meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u relevante meldingen en/of nieuwsbrieven te sturen. Als u zulke mailings niet meer wilt ontvangen, hoeft u slechts op de link 'afmelden' onder aan het e-mailbericht te klikken of contact met ons op te nemen (zie 'Contact met ons opnemen' hieronder).
Gegevens in of over communicatie via de website of via uw franchisepartner ("Correspondentiegegevens"). Correspondentiegegevens kunnen onder andere de communicatie-inhoud zijn, de bijbehorende metadata en eventueel uw reactie.
Correspondentiegegevens kunnen worden verwerkt om met u te communiceren en registers bij te houden.

2. Wat is de rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van Gegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen de Gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • zoals nodig om aan onze contractuele voorwaarden te voldoen en/of om op uw verzoek maatregelen te nemen om een dergelijk contract aan te gaan;
 • overeenkomstig uw toestemming, die u te allen tijde kunt wijzigen, bijwerken of intrekken;
 • overeenkomstig de door u verleende toestemming voor het extern analytisch volgsysteem ten behoeve van de Gebruiksgegevens;
 • zoals nodig ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen, waaronder ons belang om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met legitieme handelspraktijken, zoals het leveren van producten en diensten en het bedrijven van direct marketing, om accounts en registers bij te houden, om fraude, ongeoorloofd gebruik van de producten en diensten van Juice Plus+, schending van onze voorwaarden en ons beleid of andere schadelijke dan wel illegale activiteiten te voorkomen en aan te pakken, om onszelf (en onze rechten, eigendom en producten), onze gebruikers en anderen te beschermen, ook in het kader van onderzoeken door onder andere regelgevende instanties, om systemen te beveiligen en spam, bedreigingen, misbruik of inbreuken te bestrijden, om op alle Sites van Juice Plus+ veiligheid te bevorderen, voor het interne groepsbeheer en het beheer van andere relaties;
 • zoals nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, en
 • om uw belangen te beschermen of die van anderen.    

3. Hoe worden Gegevens gedeeld, doorgegeven of verstrekt?

Met wie?
Bescherming
Groepsbedrijven Wanneer u ons gegevens verstrekt, kunnen we die gegevens gebruiken om overeenkomstig uw aanvraag informatie te verstrekken en diensten te verlenen. We moeten uw gegevens mogelijk delen met gelieerde bedrijven om onze producten en diensten te helpen exploiteren, aanbieden, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en verkopen. Daarbij gaat het ook om het helpen verbeteren van infrastructuur en leveringssystemen, om inzicht in de manieren waarop onze Sites worden gebruikt, om u een manier aan te bieden waarop u contact kunt opnemen met franchisepartners, en om het beveiligen van systemen. Verder delen we gegevens om spam, bedreigingen, misbruik of inbreuken te bestrijden en om op alle Sites van Juice Plus+ veiligheid te bevorderen.
 • Wanneer we gegevens delen met of doorgeven aan groepsbedrijven eisen we van hen dat ze uw Gegevens in overeenstemming met dit Beleid gebruiken.
 • Juice Plus+ is gecertificeerd voor het EU-U.S. Privacy Shield Framework en het Swiss-U.S. Privacy Shield Framework bij het Amerikaanse ministerie van Handel, met betrekking tot de doorgifte van gegevens van de Europese Unie naar de Verenigde Staten en Zwitserland in verband met de producten en diensten.   
Franchisepartners We moeten uw gegevens mogelijk delen met franchisepartners om onze producten en diensten te helpen exploiteren, aanbieden, verbeteren, begrijpen, aanpassen, ondersteunen en verkopen en om franchisepartners krediet te bieden voor productbestellingen en aangebrachte klanten.
Wanneer we Gegevens delen met of doorgeven aan franchisepartners eisen we van hen dat ze uw Gegevens namens ons in overeenstemming met de instructies en voorwaarden van dit Beleid gebruiken.
Externe dienstverleners We werken samen met externe dienstverleners die ons helpen onze diensten te exploiteren, aan te bieden, te verbeteren, te begrijpen, aan te passen, te beveiligen, te ondersteunen en te verkopen.
Wanneer we gegevens delen met externe dienstverleners die ondersteunende diensten voor ons verlenen, hebben zij uitsluitend toegang tot uw Gegevens om (overeenkomstig onze instructies) die ondersteunende diensten te verlenen en moeten zij uw Gegevens beveiligen.
Autoriteiten Naast de specifieke doorgiften van gegevens zoals uiteengezet in het Beleid moeten we uw gegevens mogelijk ook doorgeven als dat nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van andere personen te beschermen, voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure, of in verband met de nationale veiligheid of rechtshandhaving.
Wanneer we gegevens delen met autoriteiten hebben zij uitsluitend toegang tot uw Gegevens op gerechtvaardigde gronden en voor de welbepaalde doeleinden.

4. Hoelang bewaren we de Gegevens?

We bewaren uw Gegevens niet langer dan nodig is om de vastgestelde doeleinden te bereiken en de vermelde diensten te verlenen waar u om hebt verzocht, met dien verstande dat daarvoor geen wettelijke belemmeringen bestaan, zoals bewaartermijnen op grond van handels- of belastingvoorschriften of om geschillen te beslechten.  

Als u uw Gegevens wilt beheren, wijzigen, beperken of verwijderen, volgt u de aanwijzing in Artikel 8.

5. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of enige andere toepasselijke privacywet hebt u het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen en te wissen, alsmede het recht om een bepaalde verwerking van uw gegevens te beperken en er bezwaar tegen te maken, tenzij de verwerking gebaseerd is op dwingende gerechtvaardigde gronden of om wettelijke redenen noodzakelijk is.

Wanneer we uw Gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zich afmelden voor verdere reclameberichten via de link 'afmelden' in dergelijke berichten.

U kunt de door u aan ons verstrekte leverings- of factuurgegevens en andere Persoonsgegevens bijwerken door zich aan te melden op uw klantaccountpagina en zelf de gewenste wijzigingen of correcties aan te brengen door op de knop Bewerken te klikken naast 'Contactgegevens'. U kunt uw account ook deactiveren door contact op te nemen met ons ondersteuningsteam voor klanten op [email protected]. Uw account wordt dan permanent gedeactiveerd, al kunnen bepaalde Persoonsgegevens nog worden bewaard voor zover dat nodig is voor onze legitieme bedrijfsbehoeften, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, om geschillen te beslechten en om naleving van onze contracten af te dwingen.

Voor de uitoefening van uw rechten in alle andere gevallen verzoeken we u de aanwijzingen te volgen in Artikel 8.

6. Hoe worden uw Gegevens beveiligd?

Bij Juice Plus+ is het essentieel dat Gegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal, onbevoegde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, met beveiligingswaarborgen die zijn aangepast aan de gevoeligheid van de Gegevens, ongeacht het formaat waarin deze worden bewaard.

In dit verband maken we gebruik van verschillende methoden om Gegevens te beveiligen. Het gaat hierbij om:

 • Fysieke maatregelen: beveiligde serverlocaties, beperkte toegang en alarmsystemen.
 • Technische tools: wachtwoorden en versleuteling, waarbij in het algemeen gebruik wordt gemaakt van de beste praktijken in de sector.
 • Organisatorische controlemaatregelen: geheimhoudingsovereenkomsten, beperking van de toegang op een 'need-to-know'-basis, opleiding van personeel en veiligheidsmachtigingen.
 • Online beveiliging: zoals versleutelings- en authenticatietools om uw Gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Er worden firewalls gebruikt om onze servers en ons netwerk te beschermen tegen onbevoegde gebruikers, zodat ze geen toegang hebben tot bestanden en andere gegevens die we opslaan en ze die bestanden en gegevens niet kunnen manipuleren.
 • We gebruiken Secure Sockets Layer-technologie (SSL) om uw creditcardgegevens online te beschermen. Juice Plus+ voldoet als mondiaal bedrijf aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council, om voor al onze klanten de beveiliging van creditcards te verbeteren. De PCI DSS is een veelzijdige beveiligingsnorm die eisen omvat voor beveiligingsbeheer, beleid, procedures, netwerkarchitectuur, softwareontwerp en andere cruciale beschermingsmaatregelen, zulks ten behoeve van de continue ontwikkeling, verbetering, opslag, verspreiding en implementatie van hoge beveiligingsnormen ter bescherming van accountgegevens. Meer informatie over PCI DSS is te vinden op: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Cookies

Hoe gebruiken we cookies?

We maken op onze Sites gebruik van cookies. Een cookie is een klein verwijderbaar gegevensbestand dat door uw webbrowser wordt opgeslagen op uw pc of apparaat en vaak een anonieme unieke ID bevat. Met de cookies die we gebruiken, kunt u uw persoonlijke voorkeuren instellen voor een betere gebruikerservaring. Cookies helpen ons ook om verkeerspatronen op onze Sites te bestuderen, gebruikersvoorkeuren op te slaan en gebruikerstrends op onze Sites bij te houden, zodat we kunnen vaststellen welke delen van onze Sites populair zijn en we onze gebruikers een nog interessantere surfervaring kunnen bieden. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies; sessiecookies verlopen aan het einde van een bepaald bezoek aan onze Site, terwijl permanente cookies (ook wel opgeslagen cookies genoemd) actief blijven totdat u ze via uw browserinstellingen uitschakelt of tot een vooraf ingestelde vervaldatum.

Hoe kan ik cookies beheren?

Als u de cookie-instellingen wilt wijzigen, volgt u de aanwijzingen in uw browser of op uw apparaat (meestal onder 'Instellingen' of 'Voorkeuren'). Houd er rekening mee dat als u cookies in uw browser of op apparaat uitschakelt sommige van onze sites mogelijk niet goed werken.

8. Hoe kan ik contact opnemen met Juice Plus+?

Als u vragen hebt over ons gebruik van uw gegevens of over het Beleid, of als u de aan Juice Plus+ verstrekte gegevens wilt inzien, wijzigen of bijwerken of bezwaar wilt maken tegen het verzamelen en/of verwerken ervan dan wel het verzamelen en/of verwerken ervan wilt beperken, kunt u contact opnemen met ons Privacyteam door te klikken op de volgende link.

Bijgewerkt en in werking getreden op woensdag 23 mei 2018 22:54:51
Copyright© 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Alle rechten voorbehouden.