Close

Juice Plus+ Privacy- en cookiebeleid - INDEPENDENT PARTNER

Bij Juice Plus+ dragen we respect hoog in het vaandel en we waarderen uw zakelijke activiteiten met ons. Met name gegevensbescherming vormt onze hoogste prioriteit. Sinds het begin van onze activiteit hebben we onze diensten steeds gebaseerd op een reeks krachtige privacybeginselen en we verwachten hetzelfde van onze zakenpartners.

 

Dit privacybeleid ("beleid") legt uit:

 • wat soort persoonsgegevens ("gegevens") we mogen verzamelen wanneer u toegang krijgt tot onze Juice Plus+ website of eender welke Juice Plus+ mobiele websites, apps en andere interactieve functies of diensten waar dit beleid is gepubliceerd, met inbegrip van uw virtuele kantoor en online partner management systeem ("websites")
 • hoe we uw gegevens kunnen gebruiken
 • wanneer (onder welke omstandigheden) we uw gegevens mogen verstrekken
 • hoe u toegang kan krijgen tot de gegevens en ze bijwerken
 • de stappen die we hebben ondernomen om uw gegevens te beveiligen
 • uw verplichtingen bij het verwerken van gegevens als een Independent Partner

 

Hou er wel rekening mee dat dit beleid af en toe kan veranderen, dus zorg ervoor dat u het regelmatig bekijkt.

 

De essentie:

We houden uw gegevens op een veilige en betrouwbare plek zolang dit nodig is

We gebruiken uw gegevens op een eerlijke en wettelijke manier om uw ervaring te verbeteren

U beslist hoe en wanneer u iets van ons wil horen

We verkopen geen gegevens die u ons verstrekt

 

In dit beleid staat de eerste persoon ("wij", "onze", "ons", "we") voor het bedrijf The Juice Plus+ of een van zijn dochterondernemingen of filialen die verbonden zijn aan het Juice Plus+® merk (in kort, "Juice Plus+"), verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van de gegevens en gebonden zijn aan dit beleid.

 

De derde persoon ("u", "uw") staat voor u als klant, of algemeen het individu dat gegevens of andere informatie verstrekt, namelijk het onderwerp van dit beleid.

1. Wanneer worden gegevens verzameld en voor welk doel?


Bij Juice Plus+ beperken we de hoeveelheid en soort gegevens die we verzamelen tot het strikt nodige voor de identificeren. We verzamelen geen gegevens tenzij jij die ons op vrijwillige basis verstrekt.

Hoewel de exacte details van de verzamelde gegevens variëren naargelang de specifieke doeleinden, verzamelen we normaal gesproken de volgende gegevens van of met betrekking tot u:

Gegevens

Doel

Informatie over uw gebruik van de websites ("Gebruiksgegevens"). Die omvat uw IP-adres, geografische ligging, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaves en website-navigatiepaden alsook informatie over de timing, regelmaat en uw gebruikspatroon van de website. De bron van de gebruiksgegevens is een analytisch traceersysteem van een derde partij.

De gebruiksgegevens kunnen verwerkt worden om onze producten en diensten aan u te beheren, verstrekken, verbeteren, begrijpen, personaliseren, ondersteunen en verkopen.

Informatie die omvat zit in uw persoonlijke account op de websites ("accountgegevens"). Die kan gaan om, maar is niet beperkt tot:

 

 • Uw naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Profielfoto's
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Opleidings- en werkgelegenheidsgegevens
 • Uw kaart-, bank- en transactiegegevens
 • Uw identiteitsnummer van de sociale zekerheid, belastingen en omzetbelasting, of gelijkaardig, op basis van de fiscale vereisten van uw rechtsgebied.
 • Basisgegevens van uw kinderen *

De accountinformatie wordt verwerkt om:

 

 • u in te schrijven als een Onafhankelijke Partner
 • onze producten en diensten te leveren,
 • informatie te verstrekken en onze producten, diensten en onze speciale aanbiedingen te promoten en adverteren
 • steun te bieden en onze diensten te verbeteren, corrigeren en verpersoonlijken
 • bedreigingen, misbruik of inbreuken op te volgen en aan te pakken
 • ons partnersysteem te beheren
 • de betaling van de inkomsten waar u recht op hebt volgens het compensatieplan te beheren en/of te controleren
 • Onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals: terugroepacties uitvoeren; en op verzoeken tot informatie door bevoegde openbare instanties en gerechtelijke autoriteiten te antwoorden.    
 • * Als deel van het programma Healthy Starts for Families programme, stellen we ouders in staat om de basisgegevens van hun kinderen toe te voegen aan hun familiebestellingen voor het beheer van de bestellingen en klantenonderzoek. Eens kinderen 18 jaar worden, behandelen we ze automatisch als klanten en stellen we hen in staat om zelf hun bestellingen te beheren. De ouder en het kind mogen op elk moment bezwaar maken tegen de verdere verwerking van de gegevens van het kind of de verwijdering ervan vragen. Dit is niet van toepassing op de gegevens van bestellingen die door het kind zelf werden gemaakt eens ze hiertoe in staat zijn

Informatie in alle verzoeken die u bij ons indient met betrekking tot producten en/of diensten of om toegang te krijgen tot uw gegevens ("aanvraaggegevens").

De aanvraaggegevens worden verwerkt met het oog op het aanbieden, het op de markt brengen en de verkoop van relevante producten en/of diensten aan u of om verzoeken tot informatie te beantwoorden.

Informatie die wordt verstrekt voor de verlening van onze diensten aan u ("servicegegevens").

De servicegegevens kunnen verwerkt worden in het kader van het onderhoud van de websites, het verlenen van onze diensten, de veiligheid van de websites, het onderhouden van back-ups, het voorkomen van fraude van onze databanken en onze communicatie met u.

Informatie met betrekking tot transacties, met inbegrip van aankopen en de levering van producten en diensten die u met ons aangaat, via de websites ("transactiegegevens"). De transactiegegevens omvatten uw contactgegevens, de verstrekte bank- of kaartgegevens en de transactiegegevens.

De transactiegegevens kunnen verwerkt worden met het oog op het leveren van de gekochte producten en diensten, waardoor we uw bestelling kunnen beheren, een duidelijk spoor kunnen bewaren van die transacties en de betaling kunnen verwerken van de inkomsten waar u recht op heeft.

Informatie die u verstrekt via de website met het oog op uw inschrijving voor onze e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven ("meldingsgegevens").

De meldingsgegevens worden verwerkt met het oog op het verzenden van de relevante meldingen en/of nieuwsbrieven naar u. Indien u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, klikt u gewoon op de link "uitschrijven" onderaan de e-mail of neemt u contact met ons op zoals beschreven onder "Contacteer ons" hieronder.

De informatie in of met betrekking tot alle communicatie die via de websites gebeurt ("correspondentiegegevens"). De correspondentiegegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de inhoud van de communicatie en de metagegevens die hiermee gepaard gaan, alsook met uw antwoord.

De correspondentiegegevens worden verwerkt met het oog op de uitwisseling met u en het bijhouden van gegevens.

Informatie die uw resultaten en deelname in het partnerprogramma viert, met inbegrip van foto-, audio- en videomateriaal

Opleidings- en reclamedrukwerk van Juice Plus+, met inbegrip van sociale media publicaties.

 

2. Wat is de rechtsgrondslag voor het verzamelen en het gebruik van gegevens?

We verzamelen, gebruiken en delen de gegevens op basis van de volgende rechtsgrondslag:

 • voor zover het nodig is om aan onze contractvoorwaarden te voldoen en/of op uw verzoek stappen te ondernemen om een dergelijk contract aan te gaan;
 • voor zover dit in overeenstemming is met uw toestemming, die u kan wijzigen, bijwerken of intrekken te allen tijde;
 • in overeenstemming met de toestemming die u gaf voor de analytics tracking van derde partijen voor de gebruiksgegevens;
 • voor zover dit nodig is voor ons gerechtvaardigd belang, met inbegrip van ons belang om onze zaken uit te voeren overeenkomstig legitieme commerciële praktijken, bijvoorbeeld om producten en diensten te verschaffen en direct marketing te versturen;
 • om ons personeel op te leiden en onze dienst te promoten bij andere partners en het publiek;
 • om onze boekhouding en administratie bij te houden;
 • om fraude, ongeoorloofd gebruik van de Juice Plus+ producten en diensten, schendingen van onze voorwaarden en ons beleid of andere schadelijke of illegale activiteiten te vermijden en aan te pakken;
 • ter bescherming van ons (met inbegrip van onze rechten, eigendom of producten), onze gebruikers of anderen, ook als onderdeel van onderzoeken of vragen over regelgeving; om systemen te beveiligen en spam, bedreigingen, misbruik of inbreuken tegen te gaan en veiligheid en beveiliging te bevorderen op alle Juice Plus+-websites;
 • interne groepsadministratie en administratie van andere relaties;
 • voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en
 • om onze belangen of die van anderen te beschermen. 

3. Hoe worden gegevens gedeeld, overgedragen of verstrekt?

Met wie

Bescherming

Concernondernemingen. Wanneer u ons gegevens verstrekt kunnen we die gegevens gebruiken om u informatie te verstrekken en diensten te verlenen zoals verzocht. Mogelijk moeten we uw informatie delen met verbonden ondernemingen (met inbegrip van de VS, Europa en het VK) om te helpen om onze producten en diensten te beheren, verstrekken, verbeteren, begrijpen, personaliseren, ondersteunen en te verkopen. Dit omvat de infrastructuur en leveringssystemen helpen te verbeteren, begrijpen hoe onze websites worden gebruikt en systemen beveiligen. We delen ook informatie om spam, bedreigingen, misbruik of inbreuken tegen te gaan en veiligheid en beveiliging te bevorderen op alle Juice Plus+-websites.

 • Telkens we gegevens delen met of overdragen aan concernondernemingen, moeten ze uw gegevens gebruiken in overeenstemming met dit beleid.
 • Juice Plus+ gebruikt momenteel modelcontractbepalingen voor de overdracht van gegevens aan de VS en andere rechtsgebieden waar geen adequaatheidsbesluit van toepassing is. Dit mechanisme kan van tijd tot tijd door Juice Plus+ bijgewerkt of vervangen worden door een ander juridisch mechanisme.

Andere partners en klanten. Uw klanten en upline/downline-partners in uw netwerk alsook hun Wellness Coordinator (indien van toepassing) ontvangen uw contactgegevens opdat ze contact met u kunnen opnemen in verband met hun bestellingen en hun klant-/zakenrelatie. Uw upline/downline-partners en hun Wellness Coordinator (indien van toepassing) krijgen ook toegang tot uw transactiegegevens voor zover dit nodig is met betrekking tot hun rol in uw netwerk.

Het delen is beperkt tot het uitvoeren en beheren van bestellingen en betalingen aan partners en Juice Plus+ Wellness Coordinators (indien van toepassing).

Derde dienstverleners. We werken met derde dienstverleners die ons helpen onze diensten te beheren, verstrekken, verbeteren, begrijpen, personaliseren, ondersteunen en verkopen.

Wanneer we informatie delen met derde dienstverleners om ondersteuningsdiensten voor ons uit te voeren, krijgen ze enkel toegang tot uw gegevens om deze ondersteuningsdiensten te kunnen uitvoeren (in lijn met onze instructies) en moeten ze uw gegevens veilig bewaren.

Autoriteiten naast de specifieke openbaarmaking van informatie zoals beschreven in het beleid, kunnen we uw informatie ook openbaar maken wanneer dit nodig is om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, om rechtsvorderingen uit te oefenen of te onderbouwen, zowel in gerechtelijke als in administratieve of buitengerechtelijke procedures of om te voldoen aan de eisen van de nationale veiligheid of wetshandhaving.

Wanneer we informatie met autoriteiten delen, krijgen ze enkel toegang tot uw gegevens op basis van geldige redenen en voor de specifieke doeleinden.

 

We kunnen uw gegevens tijdens rechtstreekse of onrechtstreekse reorganisatieprocessen delen of overdragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fusies, overnames, afsplitsingen en verkopen van al onze activa of een deel ervan. Uw gegevens kunnen gedeeld worden na de vervollediging van een dergelijke transactie en/of tijdens de waardering ervan in afwachting van de overdracht (onderworpen aan geheimhoudingsverplichtingen). Indien de overdracht plaatsvindt, blijven uw gegevens onderworpen aan dit privacybeleid of aan een beleid dat uw privacy tenminste aan gelijke mate beschermt als dit privacybeleid, tenzij u anderszins instemt.

4. Hoe lang bewaren we de gegevens?

We bewaren uw gegevens enkel voor zolang als nodig is om de specifieke doelstellingen en diensten die betrekking op u hebben of die u heeft gevraagd, te vervullen, op voorwaarde dat er geen wettelijke vereisten bestaan die hier strijdig mee zijn, zoals bij bewaartermijnen bij handel, fiscale voorschriften of bij geschiloplossing. Gespreksopnames worden over het algemeen gedurende zes maanden bewaard. Uw persoonlijke dossier wordt zo lang als nodig is bewaard voor fiscale en gelijkaardige doeleinden of om potentiële vorderingen uit te oefenen of te onderbouwen. Indien u graag uw gegevens wil beheren, veranderen, beperken of verwijderen, gelieve de instructies in rubriek 8 op te volgen.

5. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of eender andere toepasselijke privacywetgeving heeft u het recht op de toegang, verbetering, overdracht en verwijdering van uw gegevens, alsook het recht om bepaalde verwerkingen van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende wettelijke gronden of noodzakelijk is om wettelijke redenen.

 

Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing kan u hier steeds bezwaar tegen maken en u uitschrijven op marketingberichten via de uitschrijflink die in dergelijke berichten staat.

U kan de leverings- of betaalinformatie, alsook andere gegevens die u ons verschafte, zelf bijwerken door u aan te melden bij uw klantenaccount op myjuiceplus.com en de juiste veranderingen of verbeteringen aan te brengen via de knop bijwerken naast de "contactgegevens". U kan ook uw account deactiveren door onze Partner ondersteuningsservice te contacteren. Daarna wordt uw account gedeactiveerd, al kunnen bepaalde gegevens nog worden bewaard voor zover dat nodig is voor onze legitieme bedrijfsbehoeften, om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, om geschillen te beslechten en om de naleving van onze contracten af te dwingen.

 

Om uw rechten in alle andere gevallen uit te oefenen, gelieve contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder in rubriek 8.

6. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Bij Juice Plus+ is het uiterst belangrijk dat gegevens worden beschermd tegen verlies en diefstal, alsook tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging met beveiligingsmaatregelen die passen bij de gevoeligheid van de gegevens, ongeacht het formaat waarin ze zijn opgeslagen. Hiervoor gebruiken we verschillende methodes om de gegevens te beveiligen. Ze omvatten:

 • fysieke maatregelen: beveiligde serverlocaties, beperking van de toegang en alarmsystemen.
 • technische hulpmiddelen: paswoorden en versleuteling, waarbij in het algemeen gebruik wordt gemaakt van de beste praktijken in de sector.
 • organisatorische controlemaatregelen: geheimhoudingsovereenkomsten, beperking van de toegang op een 'need-to-know'-basis, opleiding van personeel en veiligheidsmachtigingen.
 • online beveiliging: zoals versleutelings- en authenticatietools om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Er worden firewalls gebruikt om onze servers en ons netwerk te beschermen tegen toegang door onbevoegde gebruikers en het manipuleren van bestanden en andere gegevens die we bewaren.
 • we gebruiken SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om uw gegevens online te beschermen. Juice Plus+, als een wereldwijde organisatie, heeft zich ingeschreven bij en streeft ernaar te voldoen aan de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) die wordt beheerd door de PCI Security Standards Council (die opgericht werd door American Express, Discover Financial Services, JCB, MasterCard Worldwide en Visa International) om de creditcardbeveiliging voor klanten te verbeteren. De PCI DSS is een veelzijdige veiligheidsnorm die vereisten omvat voor veiligheidsbeheer, beleid, procedures, netwerkarchitectuur, software design en andere kritische beschermende maatregelen met het oog op de verdere ontwikkeling, verbetering, opslag, verspreiding en uitvoering van hoge veiligheidsnormen voor de gegevensbescherming van accounts. Voor meer informatie over PCI DSS verwijzen we u graag door naar: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Cookies - hoe gebruiken we cookies?

Onze websites gebruiken cookies. Een cookie is een klein, verwijderbaar gegevensbestand dat door uw webbrowser op uw computer of toestel wordt opgeslagen en vaak een anonieme unieke identificatie bevat. We gebruiken cookies om u de mogelijkheid te geven individuele voorkeuren in te stellen en ons te helpen u een betere gebruikservaring te bieden. Cookies helpen ons ook om surfpatronen op onze websites te bestuderen, gebruiksvoorkeuren op te slaan en gebruikerstrends op onze websites te volgen zodat we begrijpen welke delen van onze websites populair zijn. Zo kunnen we het navigeren nog aangenamer maken voor onze gebruikers. We gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies; sessiecookies verlopen aan het einde van een bepaald bezoek op onze website terwijl permanente cookies (ook wel opgeslagen cookies) actief blijven tot u ze uitschakelt via uw browserinstellingen of tot een vooraf ingestelde vervaldatum.

 

Hoe kan u cookies controleren?

Ons cookiebeleid is in ontwikkeling en u kan de instructies van uw browser of toestel opvolgen (meestal onder "instellingen" of "voorkeuren") om uw cookie-instellingen te wijzigen. Gelieve er rekening mee te houden dat, indien u uw browser of toestel instelt om cookies uit te schakelen, sommige van onze websites niet naar behoren functioneren.

8. Hoe kan ik Juice Plus+ contacteren?

Indien u vragen heeft of zich zorgen maakt over het gebruik dat we maken van uw gegevens of over ons beleid, of indien u uw gegevens die u aan Juice Plus+ heeft verschaft wenst te wijzigen of bij te werken, of indien u bezwaar wil maken tegen het verzamelen en/of verwerken van deze gegevens, deze wil beperken of hier toegang toe wenst te krijgen, gelieve op de volgende link te klikken om ons team voor gegevensbescherming te contacteren.

U kan ook contact opnemen met ons team voor gegevensbescherming via e-mail: EMEA - [email protected] of onze functionaris voor gegevensbescherming in het VK, Aphaia Ltd at [email protected]. VS - [email protected]

Indien we u geen goede oplossing kunnen bieden, heeft u het recht de gegevensbeschermingsautoriteit in uw land te contacteren.

Laatst bijgewerkt in januari 2024
Copyright© 2024, The Juice Plus+ Company Alle rechten voorbehouden.