Stäng

Vad vill du söka efter?

Stäng

Inga artiklar att visa

Product
ANTAL 0
SEK 0.00

Mitt kundkonto

Juice Plus +: Allmänna villkor för tjänsten (”villkor”)

Förutsättningar

Kunden måste bekräfta, läsa, förstå och samtycka till dessa villkor och till den sekretesspolicy som finns på https://www.juiceplus.com/se/sv/privacy-policy (”sekretesspolicy”) före användning av webbplatserna eller köp av produkter eller tjänster från Juice Plus+.

I dessa villkor anges de juridiska villkor som gäller för köp och/eller användning av Juice Plus+ produkter eller tjänster.

Om en kund inte samtycker till dessa villkor ska kunden inte besöka eller på annat sätt använda webbplatsen för att skicka in beställningar till Juice Plus+.

1. Allmänt

1.1 The Juice Plus + Company ApS (Nedan "Juice Plus+") säljer på sin webbplats https://www.juiceplus.com/se/sv inclusive alla relevanta underdomäner (”webbplats”), och via Juice Plus+ frilansdistributörer ("franchise-partner") närings- och kosttillskottsprodukter (”produkter”) till slutkunder (”kunder”).

1.2. Kunden intygar att han/hon är minst arton (18) år gammal eller, om så inte är fallet, minst tretton (13) år gammal och använder webbplatsen med förälders eller förmyndares vetskap och samtycke. Förälder eller förmyndare anses därmed ha bekräftat och samtyckt till villkoren.

2. Avtal

2.1. En beställning (”beställning”) som tas emot av Juice Plus+ i enlighet med punkt 1.1 accepteras av Juice Plus+ efter eget gottfinnande. Beställningen accepteras och avtalet ingås (”avtal”) när kunden i) tar emot en e-postbekräftelse från Juice Plus+ och/eller ii) tar emot produkterna.

2.2. Villkoren har företräde framför alla tidigare, motsägande eller avvikande villkor som inte erkänns här och som inte ingår i avtalet.

2.3. Avtalet regleras uteslutande av villkoren och sekretesspolicyn som finns på https://www.juiceplus.com/se/sv/privacy-policy.

2.4. Genom att skicka in en beställning till Juice Plus+ bekräftar kunden att han/hon läst, förstått och godkänt villkoren och sekretesspolicyn i sin helhet. Kunden bekräftar att villkoren inte får ändras utan skriftligt tillstånd från Juice Plus+.

3. Pris och leveranskostnader

3.1 Priserna på webbplatsen anges exklusive moms.

3.2 Juice Plus+ kan lägga till ytterligare leveranskostnader för produkter beroende på leveransplats och/eller en annan leveransmetod vilket kunden uttryckligen samtycker till att godkänna.

4. Leverans

4.1. Frakt- eller leveransönskemål från kunden är bara bindande om de godkänts och bekräftats skriftligen av Juice Plus+.

Kunden bekräftar och godkänner att endast de datum eller leveransuppgifter som meddelats skriftligen av Juice Plus+ till kunden är bindande och verkställbara, utom om punkt 4.2 är tillämplig. Juice Plus+ kan välja andra leveransmetoder efter eget gottfinnande.

4.2. Kunden garanterar och godkänner att i) Juice Plus+ inte ska hållas ansvarigt för förseningar som uppstått på grund av force majeure-händelser eller förhållanden som ligger utom Juice Plus+ kontroll; samt att ii) sådana förseningar inte fritar kunden från sina åtaganden enligt avtalet.

4.3. Kunden bekräftar och samtycker till att överföringen av risk som är relaterad till produkten sker vid leverans till den adress som angetts av kunden i beställningen, när produkten levereras till kunden, till en kunds familjemedlem eller av kund utsedd person, eller till kundens grannar, som har bekräftat mottagande för kundens räkning skriftligen.

4.4. Kunden bekräftar att överföringen av ägandet av produkten sker först efter att han/hon erlagt full betalning för beställningen.

5. Beställningar

5.1. Med löpande beställningar avses kontinuerliga beställningar som uttryckligen har godkänts av kunden med återkommande leveranser var 4:e (fjärde) månad (”löpande beställning”).

5.2. Om kunden gör en löpande beställning ingås avtalet på obegränsad tid med rätt för båda parter att säga upp det aktuella avtalet 30 dagar före nästa beställningsleveransdatum. Kunden ska göra begäran om uppsägning skriftligen eller via telefon till Juice Plus+ kundtjänst.

5.3. Innan en beställning skickas in har kunden rätt att välja mellan en engångsbetalning av hela beloppet eller 4 (fyra) månatliga delbetalningar. Kunden samtycker till att Juice Plus+ får neka delbetalning av en beställning.

5.4. Om kunden skickar in flera olika beställningar har kunden möjlighet att för varje beställning välja en engångsbetalning av hela beloppet eller 4 (fyra) månatliga delbetalningar.

5.5. Kunden samtycker till att beställningen inte kan ändras när den har skickats in till Juice Plus+. För eventuella ändringar efter att beställningen skickats in ska kunden kontakta kundtjänstavdelningen via e-post till [email protected], via telefon på +46 (0) 424 052 514 eller per post.

5.6. För alla produkter gäller reservation för tillgänglighet och Juice Plus+ förbehåller sig rätten att införa kvantitetsgränser för alla beställningar, att helt eller delvis avvisa en beställning samt att dra in produkter utan föregående meddelande, även om kunden redan har gjort beställningen.

6. Garanti

6.1. Kunden bekräftar och accepterar att han/hon har informerats om de garantirättigheter som ges av Juice Plus+.

6.2. Vid frågor om garantin kan kunden kontakta kundtjänst på följande telefonnummer: +46 (0) 424 052 514.

7. Betalning och andra avgifter

7.1. Beställningen kan betalas (”betalning”) med MasterCard, Visa.

7.2. Betalningen ska göras när beställningen skickas till Juice Plus+.

7.3. Om kunden är försenad med betalningarna, helt eller delvis, får Juice Plus+ påföra en förseningsavgift som utgör en procentandel av betalningsbeloppet, förutom större ekonomisk skada (inklusive men inte begränsat till rättsliga kostnader för indrivning av det förfallna beloppet).

7.4. Om kunden inte erlägger betalningar, eller om produkterna returneras till Juice Plus+ på grund av att adressen är felaktig, eller om kunden underlåter eller vägrar att hämta produkterna, ska kunden bära alla kostnader och ekonomiska skador som åsamkas Juice Plus+.

8. Returer

8.1. Juice Plus+ står för sina produkters kvalitet och intygar att produkterna uppfyller högt ställda krav för konsumentanvändning. Om kunden ändå inte är nöjd med en produkt kan kunden returnera den för att få en återbetalning eller en ny produkt, om tillämpligt, genom att kontakta The Juice Plus + Company ApS, Banevænget 13, Stuen, DK-3460 Birkerød, via e-post till [email protected], via telefon på +46 (0) 424 052 514 eller per post.

8.2. Kunden har rätt att utan anförande av skäl annullera beställningen inom 14 (fjorton) dagar från leveransdagen. För att kunna utöva denna rätt till annullering bekräftar och samtycker kunden till att, beroende på produktens/produkternas beskaffenhet, återbetalning endast görs för produkter som returneras till och tas emot av Juice Plus+ inom 30 (trettio) dagar från det ursprungliga leveransdatumet, efter eventuella avdrag.

8.3. Juice Plus+ gör återbetalningen för beställningen med samma betalningsmetod som kunden använde, om inget annat avtalas skriftligen. I alla händelser kommer kunden inte att överdebiteras för några ersättningsavgifter.

8.4. Kunden bekräftar och samtycker till att eventuella önskemål om att häva beställningen som inte är i enlighet med villkoren i punkt 8. kommer att bedömas från fall till fall.

8.5 I alla händelser samtycker kunden till att bära kostnader för eventuell värdeförlust för de returnerade produkterna.

9. Undantag från återbetalning

9.1. Kunden samtycker till att en fullständig eller delvis återbetalning inte kommer att göras om en eller flera produkter som returneras av kunden inte är lämpliga för återförsäljning, delvis har använts, är nära utgångsdatumet eller är utgångna.

10. Information om behandling av personuppgifter

10.1. Kunden kan skapa, eller har kanske redan skapat, ett konto (”konto”) när beställningen gjordes på webbplatsen. Kunden har ansvar för att hålla lösenordet hemligt och hindra åtkomst till lösenordet och kontot. Kunden bekräftar och samtycker till att påta sig allt ansvar för alla beställningar som görs på kontot.

10.2. Kundens personuppgifter (”kunduppgifter”) kommer att användas i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn, dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR) och eventuella lokala regler för sekretess.

10.3. Kunduppgifterna kommer uteslutande att användas i enlighet med det som avtalats mellan kunden och Juice Plus+. I detta fall är mängden kunduppgifter som samlas in och används strikt begränsade till minsta möjliga behov för detta ändamål.

10.4. Kunden kan när som helst begära att kunduppgifterna tas bort genom att fylla i och skicka in uppgifter i ett formulär via följande länk:

https://jp.proteuscyber.com/GDPR/SAR/index.php

11. Nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden

11.1. Genom att skicka in en beställning samtycker kunden till att ta emot nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden från Juice Plus+ med användning av de kontaktuppgifter som angetts i enlighet med sekretesspolicyn.

11.2. Kundens kontaktinformation kommer inte att delas med eller överföras till någon tredje part.

11.3. Kunden kan sluta prenumerera på nyhetsbrevet och marknadsföringsinformationen när som helst genom att klicka på "avsluta prenumeration"-knappen i meddelandet.

12. Verkställbarhet och tvister

12.1. Om enskilda delar av dessa villkor helt eller delvis förklaras ogiltiga eller verkningslösa ska övriga avsnitt fortsatt gälla.

12.2. För eventuella ändringar av eller tillägg till villkoren krävs skriftligt tillstånd från Juice Plus+.

12.3. För tvister som parterna inte kan lösa sinsemellan samtycker parterna till att tvisten hänförs till domstol i Danmark eller på den ort som konsumenten har sin hemvist.

13. Ändringar

13.1. Villkoren, informationen och specifikationerna i villkoren och sekretesspolicyn kan när som helst komma att ändras. När kunden går in på eller länkar till dessa villkor eller sekretesspolicyn (i den mån länkning är tillåten) ska han/hon vara medveten om att informationen kan ha ändrats eller tagits bort sedan det senaste besöket.

13.2. Juice Plus+ förbehåller sig rätten att helt eller delvis, och när som helst, ändra, uppdatera, lägga till, dra in, ta bort, revidera eller på annat sätt ändra vilken del av villkoren eller sekretesspolicyn som helst. Vid större ändringar av dessa villkor ska Juice Plus+ meddela kunderna på webbplatsen inom rimlig tid.

14. Ansvar

14.1. Kunden bekräftar härmed att Juice Plus+ har etablerade riktlinjer för tillverkning och leverans av produkterna och att sådana riktlinjer innehåller standarder eller rutiner som är förenliga med rådande industristandarder och regelverk. Kunden intygar och samtycker till att alla produkter tillverkas, förpackas, etiketteras, tillhandahålls och levereras i enlighet med de specifikationer som fastställts av Juice Plus+ och enligt vad som anges på produktetiketten.

14.2. Kunden förbinder sig att läsa produktetiketten före användning av någon produkt samt att vidta alla nödvändiga åtgärder för att undvika skadliga följder, inklusive men inte begränsat till, särskilda hälsorelaterade och/eller fysiska tillstånd. Kunden samtycker till att skyndsamt framföra krav till Juice Plus+ avseende en produkt och att samarbeta med Juice Plus+ i eventuella undersökningar.