Stäng

Vad vill du söka efter?

Stäng

Inga artiklar att visa

Product
ANTAL 0
SEK 0.00

Mitt kundkonto

Juice Plus+ INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

Juice PLUS+ tar personuppgiftsskydd på största allvar och ända sedan starten har vi utformat våra tjänster med utgångspunkt från starka integritetsprinciper och förväntar oss detsamma från våra affärspartner.

Denna integritets- och cookiepolicy ("policyn") beskriver vilken typ av personuppgifter ("uppgifter") som vi samlar in när du besöker vår Juice Plus+-webbplats eller någon annan av Juice Plus+ mobila webbplatser, applikationer och andra interaktiva funktioner eller tjänster ("webbplatser"), eller som du själv lämnar till en Juice Plus+-representant ("franchisepartner") via webbplatserna. Policyn förklarar också hur vi kan använda dina personuppgifter, när (under vissa omständigheter) vi kan lämna ut dem samt hur du kan komma åt och uppdatera dem. Policyn beskriver också de steg som tagits för att säkra dina personuppgifter. Observera att denna policy kan komma att ändras från tid till annan, så kom ihåg att regelbundet se över den.

De viktigaste punkterna:

 • Vi lagrar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt och endast så länge det är nödvändigt.
 • Vi använder dina personuppgifter på ett rättvist och lagligt sätt för att förbättra din användarupplevelse.
 • Du bestämmer själv hur och när du vill höra ifrån oss.
 • Vi säljer inte några av de personuppgifter som du lämnar till oss.

I denna integritetspolicy avser "vi", "oss", "vår", "våra" The Juice Plus+ Company Ltd eller något av bolagets dotterbolag eller filialer som alla har en anknytning till varumärket Juice Plus+® (kortform: ”Juice Plus+”) som ansvarar för insamling och behandling av personuppgifter och som omfattas av denna integritetspolicy.

"Du", "din", "dina" syftar på dig som kund, eller mer generellt den person som tillhandahåller personuppgifter eller annan information, vilket är föremålet för denna integritetspolicy.

När du besöker eller använder våra webbplatser samtycker du samtidigt till villkoren och bestämmelserna i denna policy. Vi tar inget ansvar för innehållet/hanteringen av integritetsaspekter för externa tjänster som våra webbplatser länkar till eller som länkar till våra webbplatser.

För att få använda Juice Plus+ webbplatser måste du intyga att du är minst 16 år gammal.

1. När personuppgifter samlas in och i vilket syfte

På Juice PLUS + begränsar vi mängden och typen av personuppgifter som vi samlar in till det som är nödvändigt för identifieringssyfte och samlar inte in några uppgifter om du inte frivilligt lämnar dem till oss.

Även om de exakta omständigheterna kring vilka personuppgifter vi samlar in varierar, kan vi som regel samla in följande personuppgifter från eller om dig:

Personuppgifter
Syfte

Information om din användning av våra webbplatser ("användardata").

Detta kan inbegripa IP-adress, geografiskt läge, webbläsare och version, operativsystem, hänvisande webbplats, besökets längd, sidvisningar och navigering på webbplatsen samt uppgifter om tidpunkt, frekvens och beteendemönster för din webbplatsanvändning. Källan för användningsdata är ett analytiskt spårningssystem från tredje part.

Användningsdata kan behandlas för att hantera, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster till dig.   
Information som ingår i din personliga profil på webbplatserna eller som du fått av din franchisepartner via webbplatserna ("kontoinformation"). Informationen kan omfatta, dock utan att begränsa sig till:    
 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Profilbilder
 • Kön
 • Födelsedatum
 • Civilstånd
 • Intressen och hobbies
 • Dina betalnings- och transaktionsuppgifter
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Göra en produktbeställning
 • Tillhandahålla produkter och tjänster
 • Lyfta fram och marknadsföra våra produkter och tjänster
 • Ge support samt förbättra, utforma och anpassa våra tjänster
 • Komma i kontakt med en franchisepartner för att presentera produkter eller tjänster
 • Informera om våra produkter, tjänster och specialerbjudanden
 • Ta fram och ingå franchisepartneravtal med dig
 • Leverera och ta tillbaka produkter samt hantera garantiärenden
 • Fullgöra våra juridiska skyldigheter såsom produktåterkallanden samt besvara frågor från behöriga myndigheter och rättsliga instanser.    
Information i förfrågningar du skickar till oss rörande produkter och/eller om du begär åtkomst till dina personuppgifter ("förfrågningsdata").
Förfrågningsdata kan behandlas i syfte att erbjuda, marknadsföra och sälja relevanta produkter och/eller tjänster till dig eller för att kunna besvara begäran från dig om information.
Information som rör transaktioner, inklusive köp och leverans av produkter och tjänster, som du lämnar till oss via webbplatsen och/eller via din franchisepartner ("transaktionsdata"). Transaktionsdata kan bestå av dina kontaktuppgifter, kortuppgifter och transaktionsuppgifter.
Transaktionsdata får behandlas i syfte att leverera köpta varor och tjänster så att vi kan hantera din beställning och föra korrekta register över transaktionerna.
Information som du lämnar till oss via webbplatsen och/eller din franchisepartner för att anmäla dig till våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev ("meddelandedata").
Meddelandedata kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och/eller nyhetsbrev. Om du inte vill få sådana utskick längre klickar du på "avregistrera" på länken nederst i e-postmeddelandet eller kontaktar oss och/eller går till väga enligt anvisningarna i stycket "Kontakta oss" längre ned.
Information i eller med anknytning till kommunikation via webbplatsen eller din franchisepartner ("korrespondensdata"). Korrespondensdata kan inbegripa, dock utan att begränsa sig till, innehåll i kommunikation och metadata med anknytning till kommunikationen samt dina svar.
Korrespondensdata kan behandlas i syfte att kommunicera med dig och föra register.

2. Den rättsliga grunden för insamlingen och användningen av personuppgifter

Vi samlar in, använder och delar personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

 • för att kunna fullgöra avtalsenliga förpliktelser och/eller, på din begäran, vidta åtgärder för att ingå avtal;
 • i linje med ditt samtycke som du när som helst kan ändra, uppdatera eller återkalla;
 • i enlighet med det samtycke du gett till tredje parter om analytisk spårning av användningsdata
 • i den utsträckning som krävs för våra berättigade intressen, vilket inbegriper att bedriva vår verksamhet i enlighet med laglig handelspraxis, exempelvis för att tillhandahålla produkter och tjänster och skicka direkt marknadsföring; för att administrera konton och register; för att förebygga och avvärja bedrägerier, otillåten användning av Juice Plus+ produkter och tjänster, överträdelser av våra villkor och riktlinjer, eller andra skadliga eller olagliga aktiviteter; för att skydda oss själva (inklusive våra rättigheter, produkter och vår egendom), våra användare eller andra personer, samt som del av utredning eller på begäran av myndigheter; för att säkra system och bekämpa skräppost, hot, missbruk eller intrång; för att stärka säkerheten och tryggheten på Juice Plus+ webbplatser; för att sköta koncernintern administration samt administration av andra relationer;
 • för att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser; samt
 • skydda dina intressen, eller andras intressen.    

3. Hur personuppgifter delas, överförs eller röjs

Till vem
Skydd
Koncernbolag. Den information du lämnar till oss kan användas för att förse dig med information och tjänster som du har begärt. Vi kan behöva dela din information med anslutna företag för att hjälpa till att tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster. I detta ingår att förbättra infrastruktur och leveranssystem, förstå hur våra webbplatser används, underlätta kontakten mellan dig och franchisepartner, samt säkra system. Vi delar även information för att bekämpa skräppost, missbruk eller intrång samt för att främja tryggheten och säkerheten på Juice Plus+ webbplatser.
 • När vi delar eller överför uppgifter till koncernbolag kräver vi att de använder uppgifterna i enlighet med denna policy.
 • Juice Plus+ har förbundit sig att respektera skölden för skydd av privatlivet i EU och USA samt skölden för skydd av privatlivet i Schweiz och USA vid överföring av uppgifter från EU till USA och Schweiz med avseende på produkter och tjänster.    
Franchisepartner. Vi kan komma att behöva dela dina personuppgifter med franchisepartner för att hjälpa till att tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, stödja och marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att ge franchisepartner bonus för produktbeställningar och värvade kunder.
När vi lämnar ut eller överför personuppgifter till franchisepartner kräver vi att de använder dem på våra vägnar och i enlighet med våra anvisningar samt villkoren i denna policy.
Tredjepartsleverantörer. Vi arbetar med tredjepartsleverantörer som hjälper oss att hantera, tillhandahålla, förbättra, förstå, anpassa, säkra, stödja och marknadsföra våra tjänster.
När vi lämnar ut uppgifter till tredjepartsleverantörer som utför supporttjänster åt oss, kan de endast komma åt dina uppgifter för att utföra supporttjänsterna (i enlighet med våra anvisningar) och måste även se till att dina personuppgifter är säkra.
Myndigheter. Utöver de specifika omständigheterna för utlämning av information enligt denna policy kan vi även lämna ut dina uppgifter när det är nödvändigt för att skydda dina eller andras grundläggande intressen, utöva eller försvara rättsliga anspråk, i domstolsförhandling eller i en administrativ eller icke juridisk process; eller för att leva upp till kraven på nationell säkerhet och brottsbekämpning.
När vi lämnar ut uppgifter till myndigheter kan de komma åt dina personuppgifter med stöd av rättslig grund samt för avsett syfte.

4. Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla angivna krav och tillhandahålla de tjänster du begärt, förutsatt att lagen inte föreskriver andra lagringstider för handels- eller skatteärenden eller rättliga processer.

Följ anvisningarna i Avsnitt 8 om du vill hantera, ändra, begränsa eller ta bort dina personuppgifter.

5. Så hävdar du dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig personuppgiftslagstiftning har du rätt att få tillgång till, rättelse, dataportabilitet och borttagning av dina personuppgifter samt rätt att begränsa och invända mot viss behandling av dina personuppgifter om inte behandlingen grundar sig på tvingande berättigade intressen eller rättslig förpliktelse.

I de fall vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du alltid invända och avsäga dig framtida marknadsföringsutskick genom att klicka på länken "avregistrera" i sådana meddelanden.

I likhet med andra personuppgifter som du försett oss med kan du uppdatera leverans- eller fakturauppgifter. Logga in på ditt kundkonto för att göra önskade ändringar eller rättelser genom att klicka på redigeringsknappen jämte "kontaktuppgifter". Du kan även avaktivera ditt konto genom att kontakta vår kundtjänst på [email protected].  Så snart du gjort det avaktiveras ditt konto framöver men vissa personuppgifter kan fortsatt ligga kvar, dock endast i den mån som krävs för att vi ska kunna tillgodose våra berättigade affärsintressen, följa gällande lagstiftning, lösa eventuella tvister och fullgöra våra avtal.

Anvisningar om hur du åberopar dina rättigheter finns i avsnitt 8.

6. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Juice Plus+ skyddar dina personuppgifter mot förlust och stöld, obehörig åtkomst, spridning, kopiering, användning eller modifiering med säkerhetsåtgärder som är i paritet med känslighetsgraden för personuppgifterna, oavsett format.

I detta avseende använder vi olika metoder för att skydda dina personuppgifter varav följande kan nämnas:

 • Fysiska åtgärder: säkra serverplatser, åtkomstbegränsning och larmsystem
 • Tekniska verktyg: lösenord och kryptering, med hjälp av bästa praxis i branschen
 • Organisatoriska kontroller: sekretessavtal, åtkomstbegränsning på behovsenlig basis, personalutbildning och säkerhetsprövning
 • Säkerhet online: t.ex. krypterings- och autentiseringsverktyg för att skydda dina uppgifter från obehörig användning. Brandväggar används för att skydda våra servrar och nätverk från obehörig åtkomst och manipulering av filer och annan information som vi lagrar.
 • Vi använder SSL-teknik (Secure Sockets Layer) för att skydda dina kreditkortsuppgifter på webben och Juice Plus+, som globalt bolag, har förbundit sig att följa PCI DSS som förvaltas av PCI Security Standards Council för att stärka kreditkortssäkerheten för alla sina kunder. PCI DSS är en mångfacetterad säkerhetsstandard som innefattar krav på säkerhetshantering, riktlinjer, rutiner, nätverksarkitektur, mjukvarudesign och andra kritiska skyddsåtgärder som syftar till att åstadkomma löpande utveckling, förbättringar, lagring, spridning och implementering av robusta säkerhetsstandarder för skydd av kontouppgifter. För mer information om PCI DSS, se: https://www.pcisecuritystandards.org.

7. Cookies

Så här använder vi cookies

Vi använder cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten flyttbar textfil som webbläsaren lagrar på din dator eller enhet och innehåller ofta en anonym, unik identifierare. Vi använder cookies för att du ska kunna göra egna inställningar samtidigt som du hjälper oss att skapa en bättre användarupplevelse. Cookies hjälper oss också att observera trafikmönster på våra webbplatser, lagra användarinställningar och spåra användartrender på webbplatserna. På så sätt får vi inblick i vilka delar av våra webbplatser som är populära och kan göra upplevelsen ännu bättre för våra användare. Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies; sessionscookies löper ut i slutet av ett specifikt besök på vår webbplats medan permanenta cookies (även kallade lagrade cookies) förblir aktiva tills du inaktiverar dem via inställningarna i webbläsaren eller efter en förinställd tidsperiod.

Så här hanterar du cookies

Följ anvisningarna i din webbläsare eller enhet (vanligtvis under "inställningar" (Settings eller Preferences) för att ändra cookieinställningarna. Observera att om du ställer in din webbläsare eller enhet på att inte acceptera cookies så kan det påverka funktionen för vissa av våra webbplatser.

8. Hur kan jag kontakta Juice Plus+?

Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter eller om denna policy, eller om du vill ändra, uppdatera, invända mot eller begränsa insamlingen och/eller behandlingen av de uppgifter du lämnat till Juice Plus+, eller vill få åtkomst till dina personuppgifter, ber vi dig kontakta vårt integritetsteam genom att klicka på följande länk.

Uppdaterad och giltigtorsdag, 24 maj 2018
Copyright© 2018, The Juice Plus+ Company Ltd. Alla rättigheter förbehålls.