Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+

Kapsułki Wybrane Warzywa i Owoce + Complete Shake Mix

Juice Plus+®

Kapsułki Wybrane Warzywa i Owoce (2x2 słoiczki)


Zawartość Przesyłki:
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce
2 słoiczki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa
1 słoiczek zawiera 120 kapsułek

Ró¿norodnoœæ
Kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce i Wybrane Warzywa to klasyka sama w sobie, która gwarantuje dostarczenie najwartoœciowszych sk³adników roœlinnych. 18 ró¿norodnych rodzajów owoców i warzyw zebranych u szczytu swojej dojrza³oœci oraz przetworzone w ³agodny sposób w opatentowanym procesie firmowym. Maksimum wartoœciowych substancji ka¿dego dnia.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - owoce i warzywa. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Owoce oraz 2 kapsu³ki Juice PLUS+ Wybrane Warzywa przyjmowaæ najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Complete by Juice Plus+®

Shake Mix (3/3 torebki)

Ka¿da dostawa zawiera:
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Chocolate
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Vanilla
(1 opakowanie zawiera 562.5 g, co odpowiada 15 porcjom)

+ Przepyszny napój na dobre samopoczucie
+ Dla wegan*
+ Bia³ka roœlinne o wysokiej wartoœci biologicznej
+ Wysoka wzglêdna zawartoœæ bia³ek
+ B³onnik pokarmowy
+ Witaminy i minera³y
+ Bez konserwantów
+ Bez sztucznych œrodków s³odz¹cych, barwników i substancji zapachowych
+ Bez glutenu

*Przygotowanie z mlekiem roœlinnym

Przygotowanie:
Zawartoœæ miarki (37.5 g proszku) nale¿y rozpuœciæ w 250 ml odt³uszczonego mleka mieszaj¹c widelcem, trzepaczk¹ lub w shakerze. Napój mo¿e tak¿e zostaæ przygotowany za pomoc¹ spieniacza do mleka/ blendera. Po wymieszaniu, napój nale¿y pozostawiæ na 1 minutê do sklarowania. Z dodatkiem 2-3 kostek lodu smak Complete by Juice PLUS+ jest jeszcze bardziej kremowy!

Inne produkty