Close

What would you like to search for?

Close

Brak artykułów

Product
ILOŚĆ 0
0.00

My Account

Juice Plus+

Kapsułki Wybrane Owoce Jagodowe + Complete Shake Mix

Juice Plus+®

Kapsułki Wybrane Owoce Jagodowe (2 słoiczki)

Zawartoœæ przesy³ki:
- s³oiczki Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe
- 1 s³oiczek zawiera 120 kapsu³ek.

Si³a jagód
Ze wzglêdu na wysok¹ zawartoœæ wtórnych substancji roœlinnych, takich jak resweratrol wystêpuj¹cy w winogronach, jagody uwa¿ane s¹ za szczególnie bogate w sk³adniki od¿ywcze. Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe zawiera 12 ró¿nych rodzajów jagód w bardzo skoncentrowanej formie. Jagody znajduj¹ce siê w Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe s¹ zbierane u szczytu ich dojrza³oœci i starannie przetwarzane. Dla maksimum cennych sk³adników - na ka¿dy dzieñ.

NaturalnoϾ
Naturalnie kolorowe - du¿a ró¿norodnoœæ jagód. Podstawa wysokiej jakoœci Juice PLUS+ Wybrane Owoce Jagodowe.
Naturalnie czyste - co zapewnia sta³a kontrola laboratoryjna Instytutu SGS INSTITUT FRESENIUS

Zalecenia spo¿ywania:
2 kapsu³ki dziennie, najlepiej w czasie posi³ku popijaj¹c du¿¹ iloœci¹ wody.

Complete by Juice Plus+®

Shake Mix (3/3 torebki)

Ka¿da dostawa zawiera:
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Chocolate
3 torebek Complete by Juice PLUS+ Vanilla
(1 opakowanie zawiera 562.5 g, co odpowiada 15 porcjom)

+ Przepyszny napój na dobre samopoczucie
+ Dla wegan*
+ Bia³ka roœlinne o wysokiej wartoœci biologicznej
+ Wysoka wzglêdna zawartoœæ bia³ek
+ B³onnik pokarmowy
+ Witaminy i minera³y
+ Bez konserwantów
+ Bez sztucznych œrodków s³odz¹cych, barwników i substancji zapachowych
+ Bez glutenu

*Przygotowanie z mlekiem roœlinnym

Przygotowanie:
Zawartoœæ miarki (37.5 g proszku) nale¿y rozpuœciæ w 250 ml odt³uszczonego mleka mieszaj¹c widelcem, trzepaczk¹ lub w shakerze. Napój mo¿e tak¿e zostaæ przygotowany za pomoc¹ spieniacza do mleka/ blendera. Po wymieszaniu, napój nale¿y pozostawiæ na 1 minutê do sklarowania. Z dodatkiem 2-3 kostek lodu smak Complete by Juice PLUS+ jest jeszcze bardziej kremowy!

Inne produkty