Tutup

Apa yang anda mahu cari?

Tutup

tiada item untuk dipaparkan

Product
KUANTITI 0
RM0.00

Akaun Saya

JUICE PLUS+ – TERMA & SYARAT UMUM – MALAYSIA

1. TUJUAN KONTRAK:

Syarikat Juice Plus Antarabangsa (Malaysia) Sdn. Bhd. (selepas ini dikenali sebagai Juice Plus+) menjual pelengkap nutrisi kepada pengguna akhir di tapak webnya www.juicePlus.com melalui rakan francais. Terma & syarat (T&C) umum ini mengawal selia hubungan antara Juice Plus+ dan pelanggan berhubung dengan semua barangan yang dipesan di tapak web ini atau secara jualan langsung.


2. KESIMPULAN KONTRAK:

2.1. Semua tawaran daripada Juice Plus+ di tapak web ini dibuat tanpa kewajipan dan ikatan. Kontrak diputuskan oleh pelanggan melalui pemesanan dalam talian atau e-mel. Setelah anda menerima e-mel pengesahan, barangan tersebut akan dihantar oleh Juice Plus+ terus kepada anda.

2.2. T&C pembeli yang menyeleweng atau bertentangan tidak diperakui dan tidak membentuk sebahagian daripada kontrak.

3. HARGA:

Harga penjualan tidak merangkumi kos penghantaran.


4. PENGHANTARAN:

4.1. Tarikh dan tarikh akhir yang diingini oleh pembeli tidak terikat selagi ia tidak disahkan dengan jelas oleh Juice Plus+ secara bertulis. Hanya tarikh yang dinyatakan oleh Juice Plus+ adalah sah. Juice Plus+ bebas untuk memilih jenis penghantaran.

4.2. Juice Plus+ tidak bertanggungjawab atas kelewatan penghantaran akibat tindakan di luar kawalan, dan ini tidak membebaskan pembeli daripada kewajipan kontraknya.

4.3. Barangan yang dihantar oleh Juice Plus+ diberikan pengecualian dan pelepasan penuh daripada liabilitinya, jika ia dihantarkan ke alamat yang dinyatakan oleh pelanggan dalam pesanan mereka, dan barangan itu telah diserahkan kepada pelanggan tersebut atau individu isi rumah atau jiran mereka, yang mengesahkan penerimaan tersebut secara bertulis atau elektronik.

5.  PEMBAYARAN DAN KELEWATAN:

5. 1. Pembayaran untuk barangan boleh dibuat seperti berikut:
Kad kredit (MasterCard, Visa)

5.2. Jika pelanggan lewat membuat pembayaran, secara penuh atau separa, Juice Plus+ berhak untuk menetapkan jumlah yang perlu dibayar. Kos pengambilan akan ditanggung oleh pelanggan.

6. KOS KEPADA PELANGGAN:

Jika pengeluaran tidak dapat dilakukan kerana kekurangan dana atau apa-apa sebab lain di pihak pelanggan, atau penghantaran dikembalikan kepada Juice Plus disebabkan alamat yang salah, kegagalan untuk mengambil atau penerimaan ditolak, semua kos yang terhasil akan ditanggung oleh pelanggan.

7. PENGECUALIAN BAGI HAK PENARIKAN:

Juice Plus+ tidak akan menerima kembali produk yang dipulangkan dalam keadaan yang rosak (termasuk pembungkusan produk) yang disebabkan oleh kecuaian atau salah laku oleh Pengedar atau Pelanggan. Produk yang dikembalikan mestilah mengikut Tarikh luput yang diterima oleh Juice Plus+.

8. PERLINDUNGAN DATA:

Data Peribadi pelanggan (Nama, Alamat, Nombor telefon, Alamat e-mel, Butiran bank) hanya akan dimajukan kepada pihak ketiga jika ia diperlukan untuk memenuhi kewajipan kontrak bagi Juice Plus+. Dalam perihal ini, data yang akan dipindahkan dibataskan kepada keperluan minimum. Selain daripada itu, rujuk kepada pengisytiharan perlindungan data khas di bawah www.juicePlus.com.

9. SURAT BERITA:

Pelanggan bersetuju untuk menerima surat berita melalui e-mel oleh Juice Plus+ atas sebab pentadbiran dan pemasaran. Alamat e-mel pelanggan tidak akan diberikan kepada mana-mana pihak ketiga. Pelanggan boleh membatalkan perkhidmatan surat berita pada bila-bila masa dengan menggunakan butang pembatalan langganan dalam e-mel mereka atau secara bertulis kepada [email protected].

10. KLAUSA KEBOLEHASINGAN:

10.1 Jika peraturan individu bagi T&C ini terbatal atau tidak berkuat kuasa secara penuh atau separa, keberkesanan peraturan lain tidak akan terjejas.

10.2. Pengubahsuaian atau tambahan kepada T&C ini perlu dibuat secara bertulis. Perihal ini turut merangkumi syarat bagi keperluan bertulis.